« Geri
HEMŞİRELİK MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI PROFİLLERİ
NEVİN ÇITAK BİLGİN, BİRGÜL CERİT, HACER ALPTEKER
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):130-140
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastaklıkları Hemşireliği AD, Bolu, Türkiye

GİRİŞ: Hemşirelik bölümü mezun profilinin bilinmesi, hemşirelik lisans eğitim programlarının misyon ve vizyonlarının düzenlenmesi açısından önemlidir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik mezunlarının mezuniyet sonrası profillerini belirlemektir. YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmanın evrenini, 2001-2017 yılları arasında, bir hemşirelik lisans programını tamamlayan 736 mezun oluşturmuştur. Kendilerine ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 273 mezun ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve Ki kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Mezunların %88, 3’ünün çalıştığı ve %73’ünün mezuniyet sonrası 0-6 ay içerisinde çalışmaya başladığı belirlenmiştir. Mezunların %39, 4’ünün üniversite hastanesinde, %37, 7’sinin dahili bilimlerde çalıştığı ve %78, 4’ünün klinisyen hemşire olarak görev yaptığı görülmüştür. Mezunlar, öğrencilik döneminde hemşireliği ideal bir meslek olarak düşünüp meslekle ilgili olumlu algıya sahipken, mezuniyetten sonra mesleğin ideal olduğunu düşünenlerin ve olumlu mesleki algıya sahip olanların azaldığı saptanmıştır (p<0, 001). SONUÇ: Mezunların çoğunluğu çalışmakta ve kamu kurumunda görev yapmaktadır. Mezunların mesleğe ilişkin algılarının mezuniyet sonrası değiştiği ve mesleğe ilişkin olumlu algının azaldığı görülmüştür.

Facebook'ta Paylaş