« Geri
HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNDA KLASİK 3’LÜ TEDAVİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HALEN ETKİLİDİR
AHMET UYANIKOĞLU, MUHARREM COŞKUN, DOĞAN NASIR BİNİCİ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):24-28
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Helikobakter pilori eradikasyonunda, proton pompa inhibitörübazlı üçlü tedavi birinci basamak tedavisi olarak önerilmektedir. Bu klasik tedavinin, özellikle klaritromisin direnci geliştiğinden etkisiz olduğuna dair yayınlar çıkmıştır. Bu çalışmada klasik üçlü tedavinin birinci basamakta etkinliği araştırılmıştır. Materyal ve Metod: Şubat 2010 - Temmuz 2011 tarihleri arasında endoskopik biyopsisinde Helikobakter pilori saptanan, daha önce 1. basamak tedavi almayan, çalışmaya katı lmayı kabul edip, ilaçların en az %90’ını kullanan hastalar prospektif olarak takip edildi. Tedavi protokolü olarak klaritromisin, amoksisilin ve proton pompa inhibitöründen oluşan hazır 3’lü tedavi paketi 2x1 14 gün, devamında 1x1 2 ay lansoprazol verilmiştir. Tedaviyi tamamlayan hastalarda eradikasyon kontrolü için gaitada Helikobakter pilori antijeni bakılmış, negatif gelen hastalarda eradikasyon başarılı kabul edilmiştir. Erozyon ve ülser rapor edilen hastalar peptik ülser, diğerleri non-ülser dispepsi olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Gastroskopik biyopsi sonucu Helikobakter pilori pozitif saptanan ve çalışmayı tamamlayan 104 hastanın 51’i (%49) erkek, yaş ortalaması 39.98±12.82 (dağılım 13-73) idi. Hastalardan 60’ı (%57) peptik ülser, 44’ü (%43) non-ülser dispepsi idi. Hastalardan 101’inde (%97) kontrol Helikobakter pilori antijeni negatif saptanmıştır. Eradike olmayan 3 hastadan ikisi peptik ülser (1 eroziv gastrit, 1 duodenal ülser), biri de non-ülser dispepsi (eritemli gastrit) idi. Sonuç: Doğu Anadolu bölgesinde Helikobakter pilori eradikasyonunda klasik 3’lü tedaviyle %97 eradikasyon sağlanmış olup birinci basamakta halen ilk önerilecek tedavidir.

Facebook'ta Paylaş