« Geri
8 HAFTALIK PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN KIZ HENTBOLCULARDAKİ KUVVET VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
MURAT BEKLEYİŞ APAYDIN, BAYRAM KAYA
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - 2022;12(43):34-48
Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tunceli / Türkiye

Amaç: Çalışmamız 8 haftalık pliometrik egzersizlerin kız hentbolculardaki anaerobik performans üzerine etkisini tespit et-mek amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 15,8±1,3yıl, vücut ağırlığı 65,7±4,2kg, boy 169±1,9cm ve 16 ak-tif lisanslı hentbolculardan oluşmaktadır. Yöntem: Mevcut ça-lışmamızda katılımcılara 8 hafta boyunca haftada 2 gün farklı günlerde pliometrik egzersizler uygulanmıştır. Antrenman prog-ramında ön test ve son test olmak farklı zamanlarda sporculara boy, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 30 metre sprint sırt ve bacak kuvveti olmak üzere fiziksel ölçüm testleri yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgular SPSS 24 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiş-tir. Bulguların normal dağılım gösterdiği (2.0>x>-2.0) tespit edilmiş ve parametrik testlerden olan eşleştirilmiş örneklem t test kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonunda; kız hentbolcularda vücut ağırlığı, 30 metre sürat, dikey sıçrama testlerinde son test lehine p<0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmış olup beden kütle indeksi ve durarak uzun atlama ölçümlerinde p>0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. So-nuç: Pliometrik antrenman metotlarının aktif lisanslı kız sporcu-larda anaerobik performans ortalamalarına olumlu etki yaptığı ve vücut ağırlığı,30 metre sürat, dikey sıçrama, sırt ve bacak kuvveti ölçümlerinde p<0,05 düzeyinde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Facebook'ta Paylaş