« Geri
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV BECERİSİNİN TEORİK VE UYGULAMA BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ
DİLEK ÖZDEN, GÜLŞAH GÜROL ARSLAN, ABDÜLMENEF ADANIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - 2022;15(4):487-506
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya yeterince aktaramaması ve uygulama becerilerinin objektif olarak değerlendirilememesi ülkemizdeki hemşirelik eğitiminin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Öğrencilerin neden olabileceği hataları önlemenin yollarından biri, hastaya zarar vermeden becerilerin incelenmesine fırsat sağlayan objektif yapılandırılmış klinik sınavdır (OYKS). Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin OYKS başarısının teorik ve uygulama başarıları ile ilişkisini incelemektir. Yöntem: Araştırmada, retrospektif inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması, 1 Ekim 2020 - 01 Ocak 2021 tarihleri arasında OYKS kontrol listelerinin retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, devamsızlık ya da bireysel nedenler sebebi ile OYKS, ara sınav ve klinik uygulamaya katılmayan öğrencilerin örneklemden dışlanması sonucunda toplamda 490 öğrenci oluşturmuştur. BULGULAR: Öğrencilerin puan ortalamaları incelendiğinde, subkutan uygulamanın 35.48 ± 6.62, kan alma uygulamasının 34.83 ± 9.82, intramüsküler uygulamanın 33.24 ± 7.13 ve üçlü musluktan intravenöz ilaç uygulamanın puan ortalaması 31.98 ± 8.6 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin OYKS uygulamalarından aldıkları puan ortalamasının ara sınav not ortalamaları ile anlamlı fakat çok zayıf (p < .001, r = .23), uygulama not ortalamaları ile anlamlı fakat zayıf ilişkisi olduğu bulunmuştur (p < .001, r = .26). Bunun yanında öğrencilerin 1. Ara sınav not ortalamaları ile uygulama puanları arasında da anlamlı ancak zayıf (p < .001, r = .39) ilişki olduğu bulunmuştur. SONUÇ: Öğrencilerin beceri puanlarının ortalamadan yüksek olduğu görülse de, hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek birçok noktada hataların yüksek oranda olduğu görülmektedir. OYKS sınav başarısının öğrencilerin teorik ve uygulama başarıları ile anlamlı olmasına rağmen çok düşük ve düşük derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş