Türk Medline
Dokran

PENTOKSİFİLİN TEDAVİSİNİN DİYABETİK NEFROPATİ PROGRESYONUNA ETKİSİ

ENGİN ONAN, SAİME PAYDAS, MUSTAFA BALAL, ONUR TAKTAKOGLU, ERTAN KARA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):188-192

Adana City Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Adana, Turkey

 

Amaç: Diabetik nefropati (DN) son dönem böbrek yetersizliğinin önemli bir nedenidir. Vasküler hastalıklarda kullanılan ve anti-inflamatuar özellikleri olan pentoksifilinin diyabetik nefropatide olumlu etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada DN nedeni ile takipte olan ve pentoksifilin kullanan hastaların tedavi öncesi ve sonrası dönemdeki böbrek fonksiyonları ve proteinürileri değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde takipte olup pentoksifilin (1200 mg/gün) tedavisi alan 36 diabetik nefropati hastası retrospektif olarak tarandı. Tedavi başlanmadan önceki 3. ve 6. ay; pentoksifilin tedavisinin 3., 6., 9. ve 12. aylardaki günlük proteinüri miktarı ve eGFR (estimated glomerular filtration rate, tahmini glomerüler filtrasyon hızı) değerleri kayıt edildi. BULGULAR: Çalışmaya alınan 36 hastanın ortalama yaşı 51.9±12.3 yıl, 12’si erkek ve 16’sı Anjiotensin dönüştürücü enzim (Angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEİ) ya da Anjiotensin reseptör blokeri (Angiotensin receptor blocker, ARB) kullanıyordu. Pentoksifilini 23 hasta ≤6 ay (A grubu) 13 hasta >6 ay (B grubu) süre kullanmıştı. Proteinüri miktarı ve eGFR kaybı yönünden her iki grupta anlamlı farklılık saptanmadı. SONUÇ: Çalışmamızda diabetik nefropatili hastalarda 1 yıllık takip sırasında pentoksifilin tedavisinin proteinüri miktarı ve eGFR kaybına etkisi saptanama¬mıştır.