« Geri
ASETİK ASİTLE OLUŞTURULAN DENEYSEL KOLİT MODELİNDE LEFLUNOMİD‘İN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
NEVİN ORUÇ, UFUK KUTLUANA, MURAT SEZAK, ÇİĞDEM YENİSEY, DERYA GÜRSEL, ŞÖHRET AYDEMİR, MÜGE TUNÇYÜREK, NADİR YÖNETÇİ, ÖMER ÖZÜTEMİZ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):67-72
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Nükleer faktör kappa-B kolitte izlenen inflamasyonda rol oynamaktadır. Leflunomid nükleer faktör kappa-B aktivasyonunu inhibe eden etkili bir immünmodülatör ilaçtır. Leflunomid‘in Crohn hastalığında kullanımına dair az sayıda veri vardır ancak kolitteki etkilerine dair çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada sıçanlarda asetik asitle oluşturulan kolit modelinde leflunomid‘in etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 40 adet Winstar albino sıçanlar randomize olarak dört gruba ayrılmıştır. Gruplar şu şekildedir: Grup1: Kolit, Grup2: Leflunomid tedavisi uygulanan kolit: Grup3: Leflunomid tedavisi ve intrarektal salin ve Grup 4: Kontrol grubu. Distal kolit %4 asetik asit‘in intrarektal yolla uygulanması ile oluşturulmuştur. Leflunomid (10 mg/kg) intragastrik yolla işlemden sekiz saat ve hemen önce verilmiştir. Kolon hasarı makroskopik ve mikroksopik skorlamalar yapılarak ve biyokimyasal parametrelerle incelenmiştir. Bakteri translokasyonu ayrı ca incelenmiştir. Bulgular: Asetik asit ciddi kolit tablosuna yol açmış buna karşın leflunomid tedavisi kolitte iyileştirici bir etki göstermemiştir. Kolit grubu ve leflunomid uygulanan kolit grubunda makroskopik skor sırayla 2,2+1,1 ve 3+1, histolojik skorlama 3,2+1,3 ve 3,2+2,4, p>0,05 olarak saptanmıştır. Mortalite oranları ve bakteri translokasyonu oranları leflunomid alan ve almayan kolit gruplarında benzerlik göstermiştir. Sonuç: Deneysel akut kolit modelinde leflunomid tedavisi yararlı etki göstermemiştir.

Facebook'ta Paylaş