« Geri
İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA
AHMET EROL, AYTEN ZAYBAK, LEYLA KHORSHİD
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):84-88
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Araştırma, intörn hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bir çalışmadır. YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın evreni, bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim döneminde öğrenim gören tüm intörn hemşirelik öğrencilerinden (n = 267) oluşurken, çalışmaya gönüllü olarak katılan 168 intörn öğrenci de çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacıların oluşturduğu “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerinin yaş ortalaması 22,79 olup, %92,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum toplam puan ortalamasının 63,11 ± 7,63 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerden araştırma okuyan, mezuniyet sonrası hemşirelik ile ilgili araştırma yapmayı ve araştırma sonuçlarını uygulamaya geçirmeyi düşünen öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P < ,05). SONUÇ: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı tutum toplam puan ortalamalarının yüksek düzeyde oldukları belirlenmiştir

Facebook'ta Paylaş