« Geri
İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAN ERGENLERDE PERİFERİK İNFLAMASYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AZİZ KARA, ZAFER BAĞCI
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):305-311
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Hematolojik parametreler, psikopatoloji ve inflamasyon arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılabilen periferik inflamasyon belirteçleridir. Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan ergenleri sağlıklı ergenlerle hematolojik parametreler açısından karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ekim 2018 - Mart 2020 tarihleri arasında Çocuk Acil Servisine başvuran 765 ergenin hemogram kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Kontrol grubu, benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip, yukarıda belirtilen dönemde çocuk hastalıkları polikliniğinde muayene edilen, organik veya psikopatolojik herhangi bir tanısı olmayan ergenlerin hemogram kayıtlarından oluşturuldu. Dışlama kriterleri uygulandıktan sonra intihar girişimi olan 95 vaka ve 95 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Vaka ve kontrol grupları istatistiksel olarak nötrofil/lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), monosit/lenfosit oranı (MLR), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve eritrosit dağılım genişliği (RDW) parametreleri açısından karşılaştırıldı. BULGULAR: İntihar girişimi olan ergenlerde NLR ve MLR değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı. Diğer parametreler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. NLR ve MLR parametreleri açısından ek psikiyatrik tanılara göre ayrılan olgu grubunun üç alt grubu arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Ancak NLR, bu üç alt grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. SONUÇ: İntihar girişiminde bulunan ergenlerin NLR ve MLR parametreleri kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı. İntihar girişimi olan ergenlerde inflamatuar parametrelerin değerlendirilmesi ile ilgili daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Facebook'ta Paylaş