« Geri
BEL AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN SPİNAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARININ İNCELENMESİ
BARIŞ ERDOĞAN, BİLGEHAN KOLUTEK AY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):193-197
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Çocuk hastalarda bel ağrısı sonuçları itibarı ile ciddi olabilen ve araştırılması gereken bir durumdur. Bu çalışmada çocuk bel ağrılarının etyolojileri incelendi, yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin olup olmadığı değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2021 yılında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik¬lerine bel ağrısı şikayeti ile başvurup Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yapılan 18 yaş altı 228 hasta retrospektif olarak incelendi. BULGULAR: Çalışmamıza katılan 228 olgunun yaşları 4 ile 18 arasında değişmekte olup ortalama yaş 12.8±2.5 idi. Olguların %54.8’i erkek olup (n=125), %45.2’si (n=103) kadındı. Olguların 92 tanesinde MRG bulgusu gözlenmezken 136 olguda MRG’de bulguya rastlanmıştır. Olguların %44.7’sinde (n=102) disk patolojisi saptanmış olup, %14.9’unda (n=36) yapısal patoloji saptanmıştır. En sık görülen disk patolojisi bulging olup olguların %32.9’unu (n=75) oluş¬turmakta idi. Disk patolojisi görülme durumlarına göre olguların cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0.434). Yaş ile disk patolojisi görülme durumu değerlendirildiğinde, disk patolojisi olan grubun yaşı olmayana göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Olgularda en sık görülen yapısal patoloji skolyoz olup, cinsiyetler arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0.083). SONUÇ: Çocuk ve adolesan bel ağrıları ile karşılaşıldığında hasta ayrıntılı değerlendirilmeli, nonspesifik kas spazmına bağlı bel ağrıları olabileceği gibi MRG ile tanısı konabilen disk hastalıkları, skolyoz, listezis, neoplazm, enfeksiyon, konjenital deformite gibi durumlar olabileceği unutulmamalıdır.

Facebook'ta Paylaş