« Geri
MALİGN ÖZOFAGEAL DİSFAJİSİ OLAN VAKALARDA İÇTEN KAPLI KENDİLİĞİNDEN GENİŞLEYEBİLEN METAL STENT UYGULAMALARIMIZIN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
FERDANE SAPMAZ, SEBAHAT BAŞYİĞİT, METİN UZMAN, YAŞAR NAZLIGÜL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(3):95-100
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

Giriş ve Amaç: Kendiliğinden genişleyebilen metalik stentler malign disfajide palyatif bir tedavi yöntemidir. Çalışmamızın amacı malign özofagus darlıklarında içten kaplı kendiliğinden genişleyebilen metalik stent uygulamalarımızın etkinlik ve güvenliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde malign disfaji nedeni ile içten kaplı kendiliğinden genişleyebilen metalik stent uygulanmış 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, yaş, cinsiyet, primer malignensi odağı, darlık uzunluğu, darlık lokasyonu, trakeözofageal fistül varlığı açısından değerlendirildiler. Hastalar işlem ilişkili komplikasyonlar açısından takip edildiler. Ortalama takip süresi 28 hafta idi (4 ila 48 hafta). Bulgular: 19 hasta (86%) erkek ve 3 (14%) hasta kadındı. En genç hasta 31, en yaşlı hasta 72 yaşında idi (ortalama yaş: 58, 1±10, 4 yıl). Ortalama disfaji skorları stent uygulamasından önce 3.0±0.61 iken, kendiliğinden genişleyebilen metalik stent sonrası 1, 1±0, 75’e geriledi. Hastalarımızda işlem ilişkili ciddi komplikasyon yaşanmadı. Sonuç: Kliniğimizde malign disfajilerde beslenmenin devamının sağlanması ve disfaji palyasyonu açısından tercih edilen içten kaplı kendiliğinden genişleyebilen metalik stent’ler son derecede etkili ve güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.

Facebook'ta Paylaş