« Geri
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI
TUBA AKKUŞ ÇETİNKAYA, ÖZGÜR RIZA KAYĞUSUZ, TUBA BAYIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):138-145
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada suça sürüklenen çocukların aile içi şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya şube müdürlüğümüze adli merciler tarafından işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişme¬diğinin değerlendirilmesi için gönderilen toplam 125 suça sürüklenen çocuk dâhil edilmiştir. Veriler 15 soruluk sosyodemografik bilgi formu ve 13 sorudan oluşan, dört faktörlü “Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin tanımlayıcı analizi ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”nin alt faktörleri olan şiddeti olağanlaştırma, şiddeti genelleştirme, şiddeti nedenselleştirme ve şiddeti saklama faktörlerine göre istatistiksel analizi yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testi kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan çocukların yaş ortalaması 13.95±0.09 olup 93 (%74.40) tanesi erkekti. Katılımcıların Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin alt faktörlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, katılımcılar arasında şiddeti olağanlaştırma bakımından cinsiyete göre, şiddeti genelleştirme bakımından sigara kullanımına göre ve şiddeti nesnelleştirme bakımından ailesinde cezaevinde kalan olup olmaması durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). SONUÇ: Bu çalışma suça sürüklenen çocukların aile içi şiddete yönelik tutumlarının hangi faktöre göre değişkenlik gösterdiği hakkında önemli veriler ortaya koymaktadır.

Facebook'ta Paylaş