« Geri
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN YILAN ISIRMASI OLGULARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ
ONUR HANBEYOĞLU, AYKUT URFALIOĞLU, TUĞBA HÜNEREL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):129-137
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Yılan ısırmasına bağlı zehirlenme olguları, ülkemizde ve tüm dünyada görülebilen ciddi sağlık problemleri oluşturan acil tedavi yaklaşımı gerekti¬ren bir tıbbi durumdur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Viperidae ailesinden olan engerek yılanlarının ısırmalarına bağlı zehirlenme vakaları sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmadaki amaç, Elazığ ili ve çevresinde yılan ısırması nedeniyle yoğun bakım ünitemizde tedavi gören hastaların tedavi modalitelerini incelemek ve yılan ısırması ile ilgili klinik deneyimlerimizi sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ağustos 2018 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında yılan ısırması şikayeti ile yoğun bakım kliniğinde tedavi gören 44 hasta dâhil edildi. Yılan ısırığına maruz kalan bu hastaların semptomları, ısırılan bölgeleri, klinik evreleri, antivenom ihtiyacı ve dozları, kan biyokimyasındaki değişiklikler, hastanede kalış süreleri, prognoz karakteristikleri ve mortaliteleri retrospektif olarak incelendi. BULGULAR: Yılan sokması nedeniyle takip edilen 18-72 yaşları arasında 13 kadın (%29.55) ve 31 erkek (%70.45) olmak üzere toplam 44 hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışmamızda, hastalar klinik semptomlarına ve laboratuvar bulgularına göre zehirlenme şiddeti belirlenerek evrelendirme yapıldı. Evre 0’da 1 (%2.27), Evre 1’de 18 (%40.90), Evre 2’de 21 (%47.7) ve Evre 3’te 4 (%9.09) hastanın yılan ısırması nedeniyle takip edildiği saptandı. Çalışmamıza dâhil edilen hastalar, evrelerine göre Evre (0-1) ve Evre (2-3) olarak iki gruba ayrılarak bu iki grubun aldıkları antivenom dozları karşılaştırıldı. Evre (0-1) olan 10 zehirlenme olgusuna total antivenom (4.33±2.18) vial verilirken, Evre (2-3) olan 25 zehirlenme olgusuna total antivenom (7.65±3.03) vial uygulandı. SONUÇ: Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören yılan ısırması olgularına erken ve yeterli dozda uygulanan antivenom tedavisinin, zehirlenme sonrası gelişebi¬lecek komplikasyonları engelleyebileceği ve mortaliteyi azaltacağı görüşündeyiz.

Facebook'ta Paylaş