« Geri
AMPUTASYON PLANLANAN HASTALARIN EKSTREMİTE PERFÜZYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD ORGAN PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YUSUF ZİYA TAN, SEMRA ÖZDEMİR, GÜRHAN ADAM, BURAK KAYMAZ
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(2):5-11
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Çanakkale, Türkiye

Giriş: Alt ekstremitelerin amputasyonuna karar vermede tek bir yöntem yeterli değildir. Bu nedenle, çalışmamızda, alt ekstermite değerlendirilmesinde Organ Perfüzyon Sintigrafisinin(OPS) katkısı araştırıldı. Yöntem: Çalışmamız retrospektif olarak düzenlenmiş olup kliniğimize Ortopedi Kliniği tarafından amputasyon öncesi değerlendirme amaçlı başvuran ve Tc-99m sestamibi organ perfüzyon sintigrafisi yapılmış hastalar incelendi. Araştırmaya total olarak 21 hasta (18 erkek ve 3 kadın, yaş ortalamaları 67, 2 ± 10, 6) dahil edildi. Hastaların Tc-99m sestamibi Organ Perfüzyon Sintigrafisi sonuçları ile diğer inceleme yöntemleri (Dopler USG ve BTAnjio) ile karşılık olarak değerlendirildi. İstatiksel olarak OPS’nin tanı değeri diğer inceleme yöntemleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki gruptaki hastalar arasında demografik veriler, risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Yirmi bir hastaya hem OPS hem de DUSG uygulanırken, sadece onbir hastada CTA yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda, 21 hastanın 5’inde amputasyon gerçekleştirildi. Ampute edilen hastaların her üç testinde de sonuçlar pozitif saptandı. Sonuç: Periferik arter hastalığının fonksiyonel bir sorun olduğu göz önüne alınırsa ağırlıklı morfolojik ve sınırlı hemodinamik verilerin klinik değerlendirme açısından yetersiz olduğu ve bu nedenle de fizyolojik ve fonksiyonel inceleme yöntemlerine ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle de OPS özellikte alt ekstreme perfüzyonun değerlerlendirilmesinde özellikle amputasyon planlanan hastalarda ilave olarak faydalanılabilecek değerli bir nükleer tıp yöntemidir.

Facebook'ta Paylaş