« Geri
MALİGN BİLİYER OBSTRÜKSİYONU OLAN HASTALARDA PERKÜTAN TRANSHEPATİK KOLANJİOGRAFİDE SAPTANAN SAFRA YOLLARI DİLATASYONU İLE SERUM BİLİRUBİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EYÜP ŞENOL, FAHRETTİN KÜÇÜKAY, MELİH EREREN, RIZA S ÖKTEN, MUHARREM TOLA
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2013;12(2):52-57
Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Department of Radiology, Ankara

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, malign nedenlere bağlı tıkanma ikteri tanısı alarak perkütan transhepatik kolanjiografi yapılan hastalarda, safra yollarındaki dilatasyonun perkütan transhepatik kolanjiografi aracılığıyla saptanan ölçüm değeri ile plazma bilirubin değerleri arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2006-Nisan 2010 tarihleri arasında, malign nedenlere bağlı tıkanma ikteri tanısı alarak gönderilen ve perkütan transhepatik kolanjiografi yapılan 299 hasta dahil edildi. Tıkanma sarılığı 201 hastada periampuller bölgenin primer tümörlerine bağlı olarak gelişmekteydi. 98 hastada ise sarılık, mide karsinomu, kolon kanseri, Non-Hodgkin lenfoma, meme kanseri, özefagus kanseri ve retroperitoneal malign neoplazinin metastatik lezyonlarının neden olduğu darlık/tıkanıklık sonucu gelişmekteydi. Perkütan transhepatik kolanjiografi işlemi yapılan hastalarda safra yollarında darlık/tıkanıklık seviyesinin proksimalinde, dilate safra yollarının en geniş yerinde ölçümler yapıldı. Kullanılan kataterlerin görüntü üzerinden kalibrasyonu vasıtası ile, yapılan ölçümlerin milimetre cinsinden değeri hesaplandı. Hastaların biyokimyasal olarak plazma total bilirubin değerleri, perkütan transhepatik kolanjiografi incelemesinden 1 gün önce veya aynı gün işlem öncesinde çalışıldı. Hastalar bütün olarak ve yaş, patolojik tanı, cinsiyet ve Bismuth klasifikasyonuna göre subgruplara ayrılarak bilirubin ve safra yolu çapı korelasyonu araştırıldı. Bulgular: Hastalar bütün olarak bir sınıflama yapılmadan ele alındığında veya yaş, patolojik tanı, cinsiyet ve Bismuth klasifikasyonuna göre subgruplara ayrılarak incelendiğinde, perkütan transhepatik kolanjiografi aracılığıyla ölçülen safra yolları çapı ile serum total bilirubin düzeyleri arasında anlamlı korrelasyon saptanmadı. Sonuç: Malign biliyer obstrüksiyonda; serum total bilirubin düzeyi ile safra yolu dilatasyonu arasında korelasyon saptanmadığından, perkütan transhepatik kolanjiografi aracılığıyla yapılan girişimsel işlemler ile hastaların değerlendirilmesinde, karaciğer fizyopatolojisi de göz önüne alındığında, serum total bilirubin düzeyleri ön plana çıkmakta, safra yolu dilatasyonu ise ikinci planda kalmaktadır.

Facebook'ta Paylaş