« Geri
DİŞ HEKİMLERİNİN COVİD-19’A BAĞLI ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HACER NİDA UĞUZ, BAHAR ALKAYA
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):264-270
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Covid-19 döneminde farklı mesleki tecrübeye sahip diş hekimlerinin anksiyete düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmadaki veriler Kasım 2020 içinde internet üzerinden ulaşılabilen ve anketi doldurmayı kabul eden diş hekimlerinden, Google Formlar programı kullanılarak elde edildi. Katılımcılaar mesleki deneyimlerine göre anksiyete düzeylerini incelemek için üç gruba ayrıldı. Birinci gruba pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimleri yarım kalıp eğitimlerini çevrimiçi tamamlamış ≤1 yıl, ikinci gruba 1-10 yıl arası, üçüncü gruba ise 10 yıl üzerinde mesleki tecrübesi olan diş hekimleri dahil edilmiştir. Araştırmada literatürde kabul edilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılmış Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 31.08±7.78 olan, 193 erkek, 354 kadın toplamda 547 diş hekimi katıldı. KAÖ skorları, mesleki tecrübe ile karşılaştırıldığında üç grup arasında anlamlı fark bulunmuştur. Gruplar kendi içinde birbiriyle karşılaştırıldığında anksiyete düzeyleri arasında ≤1 yıl tecrübeli hekimler ve 1-10 yıl arası tecrübeli hekimler arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. Ancak anksiyete düzeyleri ≤1 yıl tecrübeli hekimlerde >10 yıl tecrübeli hekimlere göre; >10 yıl tecrübeli hekimlerde 1-10 yıl arası tecrübeli hekimlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Çalışmanın sonucunda mesleki tecrübe ile koronavirüs anksiyetesi arasında ilişki olduğu görülmüştür.

Facebook'ta Paylaş