« Geri
HEPATOSELÜLER KARSİNOM TEDAVİSİ İÇİN ETKİLİ TERAPÖTİKLER PIWI INTERACTİNG RNA İFADELERİNİ NASIL DEĞİŞTİRİR?
ÇAĞRI ÖNER, NECDET ALTINER, ERTUĞRUL ÇOLAK
Acta Medica Alanya - 2020;4(3):242-246
Maltepe University, Medical Faculty, Department of Medical Biology and Genetics, İstanbul, Turkey

Amaç: PIWI interacting RNA’lar (piRNA’lar) herhangi bir protein üretemeyen ancak hücrelerin transkripsiyon ve transkripsiyon sonrası mekanizmalarında etkili olan küçük kodlayıcı olmayan RNA’ların yeni üyeleridir. Günümüzde, kanser hücrelerinin tedavisinde kimyasal bileşikler yerine, hem doğal bileşikler hem de vitaminler uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, 4-Hidroksikoumarinin ve aktif D vitamini formunun (1.25-dihidroksivitamin D) hepatoselüler karsinomada piRNA’ların olası ekspresyonları üzerindeki değişiklikleri belirlemektir. Yöntemler: Önceki çalışmamızdan elde edilen verilere göre, optimal zaman ve konsantrasyonu belirlenen 4-Hidroksikoumarin, 1.25-dihidroksivitamin D ve D vitamininin ilaç formu HePG2 hücrelerine uygulandı. Uygulamadan sonra total RNA izole edildi. piR-Hep-1 ve piR-651’in ekspresyonları Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonları kullanılarak belirlendi. Bulgular: Elde edilen verilere göre, 4-Hidroksikoumarin uygulanan HePG2 hücrelerinde kontrole göre piR-651 ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir (p< 0.001). Bununla birlikte, 4-Hidroksikoumarin uygulamasından sonra piR-Hep-1 ekspresyonundaki değişim istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05). Buna karşılık, 1,25- dihidroksivitamin uygulaması HePG2 hücrelerinde piRHep- 1 ekspresyonunu istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaltmıştır (p <0.001). D vitamininin ilaç formunun uygulamasından sonra piR-Hep-1 ekspresyonundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05). Sonuç: Tüm bu veriler, piRNA’ların bazılarının hepatoselüler karsinomda özel ekspresyon paternlerine sahip olabileceğini ve bu ekspresyon paternlerinin, uygulanan doğal bileşikler tarafından düzenlenebileceğini göstermektedir. Hepatoselüler karsinomda tek tek etkili olduğu gözlenen maddelerin, beklentilerin aksine farklı piRNA ekspresyon değişikliklerine neden olabileceğini savunmaktayız.

Facebook'ta Paylaş