« Geri
ENTERAL BESLENMEDE KLİNİK YAKLAŞIM
HAKAN TOĞUÇ
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - 2022;12(43):49-64
Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyet Polikliniği, Malatya / Türkiye

Malnütrisyon, hastaların yaşam kalitelerini etki-lerken; mortalite ve morbidite düzeylerini de olumsuz etkilemektedir. Gelişen malnütrisyon sonucu, yetersiz besin alımını azaltmak ve malnütrisyona çözüm oluş-turmak için öncelikle oral beslenme destekleri tercih edilmektedir. Oral beslenmenin yetersiz olduğu du-rumlarda ise nazogastrik yoluyla beslenme, perkütan endoskopik gastrostomi gibi beslenme yolları ön plana çıkmaktadır. Oral beslenme yetersizliği duru-munda enteral beslenmenin, parenteral beslenmeye göre daha üstün olduğu savunulmakta ve günümüz beslenme modellerinde oral beslenmeye en yakın bes-lenme modeli olarak değerlendirilmektedir. Amaç: Bu araştırmada, oral beslenmenin yetersiz olduğu du-rumlarda enteral nütrisyon kullanımının etkileri araş-tırılarak, literatür derlemesi amaçlanmıştır. Enteral nütrisyonun kullanım yolları, yöntemleri ve dozları incelenmiş ve literatür ile birlikte değerlendirilmiştir. Kapsam: Bu derlemede enteral beslenmede klinik yaklaşım ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Yön-tem: Araştırmada Science Direct, PubMed gibi veri tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmayı derlemek için güncel ve kapsamlı ve-riler kullanılmıştır. Bulgular: Birçok çalışma, enteral beslenmenin yetersiz beslenme durumunda tercih edilmesi gereken en önemli basamaklardan biri oldu-ğunu göstermektedir. Sonuç: Malnütrisyon yatan has-talarda sık gözlenen bir durumdur. Malnütre olan has-talarda enteral nütrisyon; hastalıkların tedavisi, hasta-nede yatış süresi, hastalık maaliyeti, inlamasyon gibi birçok konuda güvenli ve iyileştirici olarak görülmek-tedir. Yaşanacak komplikasyonlar uzman ekibin ta-kibi neticesinde önlenebilmektedir.

Facebook'ta Paylaş