« Geri
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA ANEMİ VE SERUM ERİTROPOİETİN DÜZEYLERİ
SEMRA KALAYCI, Z MESUT YALIN KILIÇ, YASEMİN ÖZİN, SELİME AYAZ, ERKAN PARLAK, AYSEL ÜLKER
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):77-82
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: Anemi inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalar için önemli bir problem olup, primer hastalığın prognozunu, tedaviye yanıtı, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Çalışmamızda Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olan olgularda anemiye eritropoietin yanıtını ve bu yanıt üzerine etkili olabilecek faktörleri araştırmayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: 106 inflamatuvar barsak hastası, bu dönemde Gastroenteroloji Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen 39 akut gastrointestinal sistem kanamalı hasta ile 16 gönüllü sağlıklı kişi incelenmiştir. Ülseratif kolit hastaları lokalizasyonlarına göre 3 grupta incelenmişlerdir. Hastalığın şiddeti Rachmilewitz Endoskopik Aktivite İndeksi ile belirlenmiştir. Crohn hastaları lokalizasyonlarına göre 3 grupta incelenmişlerdir. Hastalığın şiddeti CDAI kriterlerine göre belirlenmiştir. Tüm hasta grubunda demir eksikliği anemisi ve kronik hastalık anemisi olanlarda serum eritropoietin düzeyleri ELİSA yöntemi ile ölçülmüştür. Bulgular: Sağlıklı kontrol grubu ile Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve GİS Kanamalı gruplar arasında eritropoietin ve hemoglobin değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. (p<0.05). Crohn hastalarında hemoglobin ve eritropoietin değerleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğu tespit edildi (r= -0,352, p= 0,011). Ülseratif kolit grubunda ise korelasyon tespit edilmedi (r= 0,767). Ülseratif kolit ve Crohn hastalarının anemik olanlarının aktivasyon ve remisyon gruplarında hemoglobin ve eritropoietin düzeyleri arasında istatistiksel fark yoktu (p>0,05). Ülseratif kolit hastalarında hemoglobin düzeyi düştüğü halde eritropoietin düzeyi artmaz iken Crohn hastalarında anemik olgularda hemoglobin düzeyi düşer iken eritropoietin düzeyi artıyordu. Sonuç: Sonuç olarak inflamatuvar barsak hastalığı olan olgularda anemiye eritropoietin yanıtını incelediğimiz araştırmamızda, Crohn hastalığı-kronik hastalık anemisi grubunda anemiye baskılı eritropoietin yanıtı olduğunu tespit ettik.

Facebook'ta Paylaş