Türk Medline
Dokran

GRİ CEVHER HETEROTOPİSİ BULUNAN PEDİATRİK HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE EŞLİK EDEN MALFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YESİM EROGLU, SERPİL AGLAMIS

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):146-151

Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazıg, Turkey

 

Amaç: Çalışmanın amacı, pediatrik hastalarda saptanan gri cevher heterotopilerini manyetik rezonans görüntüleme bulgularına göre sınıflandırmak ve eşlik eden serebral malformasyonları tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012-Haziran 2020 tarihleri arasında beyin manyetik rezonans görüntülemelerinde heterotopi tespit ettiğimiz tüm çocuk hastaların görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Heterotopinin tipi, yeri ve eşlik eden serebral anomaliler incelendi. BULGULAR: Çalışmaya gri cevher heterotopisi bulunan ortalama yaşı 7.80±4.53 yıl (2-16 yıl) olan 22’si erkek, 20’si kız toplam 42 hasta dahil edildi. Hastaların 33’ünde (%78.6) subependimal, 7’sinde (%16.7) subkortikal ve 2’sinde (%4.7) bant heterotopi saptandı. Yirmi dört hastanın epilepsisi vardı. SONUÇ: Çalışmamıza göre pediatrik hastalarda en sık subependimal heterotopi görüldü. Subependimal heterotopiler en sık lateral ventriküllerin trigon kıs¬mında yerleşmişti. Subkortikal heterotopilerin tümü frontalde ve unifokal yerleşimli idi. Bant heterotopiler bilateral serebral hemisferde subkortikal bölgede simetrik yerleşimli idi. Başlıca eşlik eden serebral anomaliler Chiari 2 malformasyonu ve korpus kallosum agenezisi idi. Pediatrik hastalarda hasta yönetimi açısından heterotopinin tipinin ve ilişkili serebral anomalilerin tanımlanması önemlidir.