« Geri
LLUMBOSAKRAL TRANSİZYONEL VERTEBRA: END PLATE DEJENERASYONUNU HIZLANDIRIR MI ?
MUSTAFA HIZAL, HALİL GÖKKUŞ
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):276-282
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Lumbosakral bileşkenin en sık görülen doğumsal anomalilerinden biri olan lumbosakral transizyonel vertebra (LSTV) genellikle tesadüfen saptanır. LSTV, geçiş segmentinin üzerindeki hareketi artırabilir ve erken dejenerasyonla ilişkili olabilir. Lomber omurganın dejenerasyonu, normal yaşlanmanın yanı sıra, intervertebral osteokondroz adı verilen nükleus pulposus ve vertebral uç plakaları etkileyen patolojik bir sürecin bir sonucu olabilir. Bu çalışmanın amacı, LSTV ile intervertebral osteokondroz arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 492 hastayı çalışmaya dahil ettik ve LSTV varlığına göre iki gruba ayırdık. LSTV olmayan hastalar kontrol grubu olarak sayıldı. LSTV grubundaki hastalar da geçiş omurlarının düzeyine göre sakralize ve lomberize olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm gruplarda spondilolistezis, osteokondroz, Modic sinyal değişiklikleri, bel ağrısı ve sinir kökü semptomlarının varlığını kaydettik. Transizyonel vertebra düzeyinin bir üst seviyesindeki osteokondroz prevalansı ile transizyonel vertebrası olmayan hastalardaki aynı seviyeyi karşılaştırdık. Semptomların yaş dağılımını ve sıklığını iki grupta karşılaştırdık. BULGULAR: LSTV grubunda Modic tip 2 sinyal değişikliklerinin ve intervertebral osteokondrozun daha yaygın olduğunu tespit ettik (% 42.7’ye karşı% 28.7 ve % 67.1’e karşı% 38.3, p <0.05). Sakralize hastalarda L4-5’teki, lomberize hastalarda L5-S1’de intervertebral osteokondroz prevelansı hem aynı grupta diğer seviyelere göre (sırasıyla % 52,7 ve % 63) hem de kontrol grubundaki aynı seviyelere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla % 21,4 ve % 24,6). Bel ağrısı olan hastalar, LSTV grubunda daha fazlaydı ve daha erken yaşta görülmekteydi (p <0.05). SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda LSTV’nin intervertebral osteokondroz ve Modic tip 2 değişiklikleri ile ilişkili olduğunu bulduk. LSTV’si olan hastalar, vertebral kolondaki anormal yük aktarımı nedeniyle daha erken yaşta bel ağrısı ile başvurma eğilimindedir.

Facebook'ta Paylaş