« Geri
KRONİK OTOİMMÜN TİROİDİT VE NESFATİN-1 DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
FATMA DİLEK DELLAL, MUTLU NİYAZOĞLU, ESRA HATIPOGLU, FATMA AKSOY, HALİME ÜNVER, ESRANUR ADEMOĞLU, YALÇIN ARAL
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):339-343
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kronik tiroiditli hastalarda nesfatin-1 düzeyi ile tiroid otoimmünitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Hashimoto tiroiditli 49 premenopozal kadın ve yaş ve vücut kitle indeksi (VKI) uyumlu 23 sağlıklı kadın, bu kesitsel karşılaştırmalı çalışmaya dahil edildi. Plazma nesfatin-1, açlık ve tokluk glukoz, hemoglobin A1c (HbA1c), açlık insülin, kolesterol parametreleri, serbest tiroksin (ST4), serbest T3 (ST3), tirotropin (TSH), anti-tiroid peroksidaz antikor (anti-TPO) and anti-tiroglobin (anti-TG) antikor değerleri için kan örnekleri alındı. Ek olarak tüm vakalarda, insülin direnci için homeostatik model değerlendirmesi (HOMA-İR) ve vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı ve bel/kalça oranı ölçüldü. BULGULAR: Hashimoto tiroiditli hastaların ortalama yaşı 35,5±8,1, kontrol grubunun ise 33,2±7,1 idi (p=0.324). VKI ve bel/kalça oranı, gruplar arasında benzerdi (p=0.239 ve p=0.317). TSH, anti-TPO ve anti-TG düzeyleri hasta grubunda anlamlı derecede yüksekti (p=0.023, p<0.001 ve p<0.001). Hastalarda trigliserid düzeyleri istatistiksel anlamlılık sınırında daha yüksekti(p=0.05). Her iki grup arasında nesfatin düzeyleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu [0,4 (0,39-0,43), 0,39 (0,39-0,39) ng/ml;p=0.329]. SONUÇ: Kronik otoimmün tiroiditte tiroid hormon değişiklikleri ya da otoimmünite, nesfatin-1 düzeylerinde değişikliğe yol açmayabilir. Hashimoto tiroiditli hastalardaki tokluk ve enerji tüketiminden nesfatin-1 dışındaki mekanizmalar sorumlu olabilir.

Facebook'ta Paylaş