« Geri
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006-2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
HALİT KARACA, VELİ BERK, MEVLÜDE İNANÇ, MUSTAFA DİKİLİTAŞ, METİN ÖZKAN
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):1-8
Erciyes Ün.Tıp Fak. Tıbbi Onkoloji BD, Kayseri

Ülkemizde kanser görülme sıklığı, coğrafi ve etiyolojik faktörler açısından yeterli veriler bulunmamaktadır. Bu çalışmada Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı kayıtları incelenerek Kayseri ve çevresindeki kanser sıklığını, hasta ve tümör özelliklerini belirlemek amaçlandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 1 Ocak 2006- 31 Aralık 2009 tarihleri arasında takip edilen 2432 hasta dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru yılı, tanısı, evresi, yaşı, cinsiyeti, tümör lokalizasyonu, yaşadıkları şehir, sigara kullanımı ve aile hikayeleri değerlendirildi. Hastaların 1242’si erkek (%51), 1190’ı kadın (%49) ve ortanca yaş 55 (sınırlar, 17-86) idi. Tüm hastalarda en sık beş kanser türü; meme kanseri (%23.1), akciğer kanseri (%22.9), kolorektal kanser (%16.2), genitoüriner kanserler (%10.3) ve mide kanseri (% 10.1) idi. Hastaların %46.9’u ileri evrede-metastatik ve %53.1’i lokal-bölgeseldi. Sigara alışkanlığı tüm hastalarda % 32.6 idi ve hastaların %9.7’sinde ailede kanser hikayesi vardı. Merkezimize başvuran hastalarda son yıllarda erken evre hastaların oranında bir artış gözlenmiş olup, bu durum erken teşhise verilen önemin artması ve hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaşması gibi sebeplere bağlanabilir. Ancak yıllara göre sigara kullanımının artması ile akciğer kanserinin insidansında ki artış paralellik göstermekte ve bu da sigara ile mücadelede daha etkin olunmasının gereğini ortaya koymaktadır.

Facebook'ta Paylaş