« Geri
ADJUVANT KEMOTERAPİ ALMIŞ EVRE I YÜKSEK DERECELİ SERÖZ OVER KANSERİ OLAN 38 HASTANIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
CANER ÇAKIR, RIZA DUR, BETÜL TOKGÖZ, DOĞUKAN ÖZKAN, ÇAĞATAYHAN ÖZTÜRK, FULYA KAYIKÇIOĞLU, VAKKAS KORKMAZ
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):335-338
Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Epitelyal over kanseri kadın kanserleri arasında en mortal olan olup çoğunlukla ileri evrede tanı almaktadır. Evre I high-grade seröz over kanseri tanısı alan ve cerrahi sonrasında adjuvant kemoterapi alan hastaların klinikopatolojik özellikleri ve nüks paternlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde tedavi görmüş olan 38 high-grade seröz over kanseri nedeniyle total abdominal histerektomi+bilateral salfingooferektomi+pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyon +/- omentektomi yapılan evre I hasta çalışmaya dahil edilmiştir. BULGULAR: Hastaların evre dağılımına bakıldığında Evre IA 10 hasta (%26,3), IB 7 hasta (18,4), IC1 5 hasta (%13,2), IC2 11 hasta (%28,9), IC3 5 hasta (% 13,2) idi. 38 hastanın 11’inde (%28,9) rekürrens gelişti. Rekürrens gelişen hastaların nüks gelişen bölgelere bakıldığında sadece pelvik 1 (%2,6), sadece abdomen 8 (%21,1) iken abdominal + pelvik nüks 1 (2,6) hastada gelişti. SONUÇ: Epitelyal over kanserleri arasında en sık görülen alt grup seröz histolojidir ve genelde ileri evrede tanı alırlar. Erken evrede tanı alan alan hastalarda da nüks oranı yüksektir.

Facebook'ta Paylaş