« Geri
AİLESİNDE NODÜLER GUATR OLAN ÇOCUKLARIN TİROİD LEZYON PREVALANSI
ZUHAL AŞIK, HAKAN AYLANÇ
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(3):16-21
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çanakkale, Türkiye

Giriş: Nodüler guatrın genetik olarak kümelenmesi ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Her ne kadar ikiz çalışmaları genetik bir kümelenme göstermişse de, bu konuyla ilgili yapılmış prospektif bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı ailesinde nodüler guatrı olan çocuklardaki nodül prevelansının değerlendirilerek ailesel kümelenmenin varlığının araştırılmasıdır. Yöntem: Ailesinde nodüler guatr tespit edilen ve edilmeyen çocukların tiroit ultrasonu ile değerlendirilerek nodül prevelansı hesaplanmıştır. Bulgular: Tüm çocukların 5’inde (%3, 4) nodüler guatr saptandı. Ailesinde nodüler guatr öyküsü olan çocukların 2’sinde (%2, 5), kontrol grubundaki çocukların 3’ünde (%4, 7) nodüler guatr tespit edildi. 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Bu çalışma nodüler guatr hastalığının ailesel yönünü araştıran ilk prospektif çalışmadır. Çalışmamızda nodüler guatrlı hastaların çocuk kitlesi hedeflenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda MNG’lı hastaların çocuklarında nodüler guatrın kümelenmediği izlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş