« Geri
ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇ KULLANAN GLOKOM HASTALARINDA OKÜLER YÜZEY HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TEVFİK OĞUREL, REYHAN OĞUREL, MURAT ATABEY ÖZER, ZAFER ONARAN
Acta Medica Alanya - 2017;1(3):9-14
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Kırıkkale, Türkiye

Amaç: Topikal antiglokomatöz ilaç kullanan glokom hastalarında oküler yüzey hastalığını (OYH) değerlendirmek. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya farklı formlarda glokom tanısı alan ve en az 6 aydır glokom ilacı kullanan 18 yaş üstü 83 hasta dahil edildi. Oküler yüzey hastalık endeks(OSDI) anketi hastalara tek tek sorularak dolduruldu. Sonrasında hastalarda oküler yüzeyi klinik olarak değerlendirmek için schirmer testi (anestezili), gözyaşı kırılma zamanı(GKZ) ve korneal boyanmaya bakıldı. Bulgular: Çalışmaya 51 erkek 32 kadın toplam 83 hastanın 159 gözü dahil edildi. Erkeklerin yaş ortalaması 64, 51±9, 07 bayanların yaş ortalaması 54, 32±11, 44 idi. Hastaların ortalama ilaç kullanım süreleri 6, 35±5, 63 yıldı. Hastaların %36, 5’i tek ilaç, %32, 1’i iki ilaç, %13, 8’i üç ilaç ve %17, 6’sı dört ilaç kullanmaktaydı. OSDI anketi kullanılarak kuru göz semptomları değerlendirilen hastaların %3, 8’i normal, % 15, 7’si hafif, %22, 6’sı orta ve %57, 9 şiddetli kuru göz hastası olarak değerlendirildi. Tüm hastaların ortalama OSDI skoru 46, 80±19, 44’tü. Schirmer testi gözlerin %34, 1’inde 5 mm’nin altında saptandı. GKZ gözlerin % 52, 3’de hafif, %29, 5’de orta, %8, 5, de şiddetli olarak değerlendirildi. Korneal boyanma açısından değerlendirildiğinde ise gözlerin %13, 2’da normal boyanma, %39, 6’de hafif boyanma, %23, 3’de orta derecede boyanma ve %23, 9’da ise şiddetli boyanma mevcuttu. Sonuç: OYH’nın teşhis edilmesinde, OSDI anketinin yanı sıra gözyaşı kalitesini ve stabilitesini gösteren testleri de içeren bir değerlendirmenin yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Facebook'ta Paylaş