« Geri
ELEKTRONİK OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN RAPORLANAN HASTA DÜŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YASEMİN ASLAN, MEHVEŞ TARIM
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):101-105
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Bandırma, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde elektronik olay bildirim sistemi üzerinden raporlanan yatan hasta düşmelerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipte restrospektif bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini İstanbul’da yer alan bir üniversite hastanesinde 01.01.2015-30.06.2017 tarihleri arasında elektronik olay bildirim sistemi üzerinden raporlanan 159 yatan hasta düşmesiyle ilgili olay bildirim kaydı oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve evrenin tümü örnekleme alınmıştır. Araştırma öncesi kurum izni ve etik kurul onayı alınmıştır. Verilerin analizinde, olayların hastalar üzerindeki zarar derecesi için “Dünya Sağlık Örgütü Hasta Güvenliği Uluslararası Sınıflandırma Sistemi Zarar Dereceleri” kullanılmıştır. BULGULAR: Hasta düşmelerinin bütün bildirimler içerisindeki oranının %10,6 olduğu saptanmıştır. Hastaların %73,6’sının yetişkin, %26,4’ünün pediatrik grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Hastaların en fazla mobilize olurken (%78,6) ve oda içerisinde (%56) düştüğü belirlenmiştir. Hastaların düşmesini tetikleyen unsurlar değerlendirildiğinde; %39’unun denge kaybı-güçsüzlük, %25,2’sinin baş dönmesi, %5,7’sinin ıslak/kaygan zemin nedeniyle düştüğü saptanmıştır. Olay bildirimlerin %16,4’ünde hastaların düşmesini tetikleyen herhangi bir unsurun belirtilmediği görülmüştür. Düşme neticesinde hastaların %34,6’sının herhangi bir zarar görmediği, %45,9’unun hafif zarar, %1,9’unun şiddetli zarar gördüğü tespit edilmiştir. SONUÇ: Hastaların en fazla oda içerisinde, mobilize olurken, denge kaybı-güçsüzlük ve baş dönmesi nedeniyle düştüğü tespit edilmiştir Hasta düşmeleriyle ilgili ihtiyaç duyulan bütün bilgileri içeren olay bildirim sistemleri, düşme kaynaklı yaşanabilecek olaylar için düzeltici eylem fırsatı sunabilir.

Facebook'ta Paylaş