Türk Medline

ORTOGNATİK CERRAHİ HASTALARINDA FARKLI HAREKET MİKTARLARININ PROFİL ESTETİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERPİL ÇOKAKOĞLU, UFUK TAŞDEMİR, BURCU GÜRSOYTRAK, HASAN ONUR ŞİMŞEK, UMUT DEMETOGLU, CANAN AKSU KIZILDAĞ

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):36-42

Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda farklı hareket miktarları sonucunda öngörülen profilin, estetik açıdan değerlendirilmesidir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı ortognatik cerrahi teknikler kullanılarak tedavileri tamamlanan 7 hastaya ait preoperatif ve postoperatif latarel sefalometrik radyografilerden iki boyutlu siyah profil silüet görüntüleri hazırlanmıştır. Ayrıca planlanan çene hareketlerinden sagittal yönde 2 mm daha az veya 2 mm daha fazla olacak şekilde preoperatif radyograflardan yeni profil silüet görüntüleri oluşturulmuştur. Ortodontist, çene cerrahı, diş hekimi ve hasta yakınlarından oluşan farklı grup katılımcılardan çenelerin farklı hareket miktarları neticesinde elde edilen profil silüet görüntülerini estetik açıdan skorlamaları istenmiştir. Her bir grupta 25 birey olacak şekilde hazırlanan anket 100 katılımcı tarafından doldurulmuştur. BULGULAR: Tüm gruplarda en az estetik bulunan profil her bir hasta için ameliyat öncesi olmuştur. En estetik bulunan profil tek çene operasyon uygulanan hastalarda post-operatif, çift çene operasyon uygulanan hastalarda ise daha az maksiller ilerletme ile birlikte daha fazla mandibular geriletme sonucunda öngörülen olmuştur. Mandibula kaynaklı hafif prognati varlığında uygulanan tek çene mandibular fazla geriletme, diş hekimleri tarafından çene cerrahları ve hasta yakınlarına göre daha estetik bulunmuştur. Mandibular retrognati gözlenen artmış alt yüz yüksekliğine sahip vakada daha fazla mandibular ilerletme ortodontistler tarafından anlamlı derecede daha yüksek oranda en az estetik şeklinde skorlanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontist, çene cerrahı ve hasta yakınları estetik açıdan birbirleriyle büyük oranda uyumlu görüş bildirmişlerdir. Prognati gözlenen vakalarda daha fazla mandibuler geri itimin bir alternatif olabileceği düşünülebilir.