« Geri
AİLELERİN ÇOCUKLARINDAKİ ATEŞ HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
HAKAN SALMAN, ZELİHA SALMAN, MUSTAFA AKÇAM
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):111-117
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkların Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Isparta, Türkiye

Öz Amaç Çocukları ateşlendiğinde ailelerin neler hissettikleri, ailelerin ateşle ilgili bilgi düzeyleri ve ateşi düşürmek için izledikleri yöntemlerin araştırılması. Gereç ve yöntemler Mart-Nisan 2022 tarihleri arasında çocuklarını herhangi bir şikayetle hastanemiz acil servisine getiren ebeveynlere yüz yüze görüşme yöntemi ile 27 sorudan oluşan anket uygulandı. Bulgular Toplam 221 ebeveyn ile görüşüldü. Aileler en sık (%34, 8) 38 0C ve üstünü ateş olarak kabul ediyordu. Ebeveynlerin 207’si (%93, 7) ateş derecesinin hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olduğunu düşünüyordu. Ailelerin 196’sında (%88, 7) çocuğu ateşlendiğinde korkma, 199’unda (%90) çocuğu için ateşin zararlı olduğunu inanma ve 164’ünde (%74, 2) ateşe bağlı havale geçireceği inancı vardı. Çocukları ateşlendiğinde 173’ü (%78, 3) bir saatten önce tekrar ateş ölçtüğünü belirtti. Ailelerin 108’i (%48, 9) 4 saat arayla, 109’u da (%49, 3) dönüşümlü ateş düşürücü ilaç verdiğini ifade etti. Ebeveynlerin 172’si (%77, 8) ateş düşürücü ilaç vermek için çocuğunu gece uyandırdığını ve 157’si (%71) çocuğuyla gece aynı odada kalıp sık ateş takibi yaptığını belirtti. Ailelerin 27’si (%12, 2) çocuğu her ateşlendiğinde antibiyotik kullanıyor, 13’ü de (%5, 9) evde açılmamış antibiyotik bulunduruyordu. Ailelerin 187’si (%84, 6) ateş düşürücü uygulamaları doktorlardan öğrendiğini ifade etti. Lisans eğitim grubunda ateşin enfeksiyona bağlı olduğunu düşünme oranı, ateş düşürücü bilgileri kitaptan ve akademik yayınlardan öğrenme oranı temel eğitim grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (sırasıyla, p:0, 019, p:0, 010, p:0, 005). Sonuç Ebeveynlerin ateş ile ilgili bilgi düzeyleri ve olumlu düşünceleri zamanla daha iyi bir düzeye gelmiş olsa da yine de bu konu ile ilgili doğru kaynaklardan toplumun bilgi düzeyinin arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş