« Geri
IRBESARTAN’IN İNDÜKLEDİĞİ OTOİMMUN HEPATİT
SEZGİN VATANSEVER, MAHMUT ARABUL, MUSTAFA ÇELİK, FATİH CANTÜRK, ALTAY KANDEMİR, EMRAH ALPER BELKIS ÜNSAL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):35-38
Department of Gastroenterology, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir

Literatürde anjiyotensin II reseptör blokerlerinin indüklediği hepatotoksisite ile ilgili birkaç vaka rapor edilmiştir. Bu bileşikler için hepatotoksisite açısından, A sınıfı uyarı muhtemelen düşünülmelidir. Biz bir anjiyotensin- II reseptör blokörü olan irbesartan başlandıktan kısa süre sonra hepatoselüler tipte hasar gelişip, karaciğer fonksiyon testleri bozulan otoimmün hepatit vakasını rapor ettik. Serolojik, biyokimyasal ve ultrasonografi ile viral hepatit, metabolik hastalıklar ve ekstrahepatik biliyer hastalıklar dışlandı. Serolojik testlerden ANA (+) idi. Karaciğer biyopsisinde perivenüler alanda ve özellikle kolestatik tipte akut hepatiti düşündüren sentrilobüler nekroz izlendi. Irbesartan kesildikten sonra birkaç hafta içerisinde sarılık geriledi fakat 2 ay sonra rekürrens oldu. Steroid tedavi 1 mg/kg/günden (60 mg prednisolon) başlandı. Steroid başlandıktan kısa bir süre sonra klinik ve laboratuvar iyileşme izlendi. 4 hafta içerisinde 8 mg’a azaltıldı. Hastada ilacın indüklediği otoimmün hepatit düşünüldüğünden biyopsi yapılmaksızın steroid tedavisi 1 yıl sonra kesildi.

Facebook'ta Paylaş