« Geri
YÜZME HAVUZU KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ
HANİFİ YIKILMAZ, HAYRETTİN GÜMÜŞDAĞ, CANAN BASTIK
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - 2022;12(43):14-33
Yozgat Bozok University, Sport SciencesFaculty, Yozgat / Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Yozgat Gençlik ve Spor Müdürlü-ğü’ne ait Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu kullanıcılarının mem-nuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin araştırıl-ması. Araştırmaya 2018 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzme havuzunu kullanan 299 gönüllü katılmıştır. Araştırma Metodolojisi: Bu çalışmada, katılımcıların demografik özelliklerini, yaşam kalite-lerini ve memnuniyet düzeylerini belirlemek için tanımlayıcı araş-tırma modeli kullanılmıştır. Katılımcıların yaşam kalitesi ile memnu-niyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 pa-ket programına aktarılmıştır. Veri analizi sürecinde; Katılımcıların demografik özelliklerini tanımlamak için frekans analizi, ikili gruplar için bağımsız gruplar t testi ve üç ve daha fazla grup için tek yönlü varyans analizi ANOVA analizi kullanılmaktadır. İki değişken (Spor Tesisi Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesi) arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon testi yapıldı. Testlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi belirlendi (p> 0.05). Bulgular: Bulgulara göre erkeklerin ka-dınlara göre tesisi daha fazla kullandığı, erkeklerin kadınlara göre daha memnun oldukları, kadınların genel olarak erkeklere göre ya-şam kalitelerinin daha düşük olduğu ve gelir durumu ile memnuniyet değişkenleri arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu görülmekte-dir. Araştırma Sınırlılıkları: Çalışma grubu Yozgat yarı olimpik yüzme havuzunu 2018 Aralık, Kasım ve Ekim aylarında kullananlar-dan oluşmaktadır. Daha fazla havuz kullanıcısı üzerinde ve daha uzun süre çalışmak daha verimli olacaktır. Pratik Çıkarımlar: Yaşam ka-litesi alt boyutları arasında yüksek ilişki pozitif olarak gözlemlenir-ken, yaşam kalitesi ile tesisten memnuniyet arasındaki yüksek ilişki pozitif olarak gözlenmemiştir. Ek olarak, fiziksel sağlık ile tesis memnuniyeti arasında diğerlerine göre daha yüksek bir ilişki gözlem-lendi. Özgünlük/Değer: Havuz kullanıcılarının memnuniyeti ile ya-şam kaliteleri arasında yeterli araştırma olmadığı için bu çalışma ör-nek olarak değerli kabul edilmektedir.

Facebook'ta Paylaş