« Geri
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLGİLİ SAĞLIK BİLGİLERİ
ELİF OKŞAN ÇALIKOĞLU, BANU BEDİR, SİNAN YILMAZ, AYŞEGÜL AYDIN
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(2):12-17
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Erzurum, Türkiye

Giriş: Araştırmamız Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinde Aile Planlaması (AP) ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte olan araştırmamız 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yürütülmüş olup, evreni Tıp Fakültesi birinci ve son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılım %76 olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilere literatüre uygun olarak hazırlanan ve ön denemesi yapılmış bir anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 21, 9±2, 9 yıl olan öğrencilerin %48, 5’i kız, %51, 5’i ise erkektir. Öğrencilerin % 60, 2’si birinci sınıf, %39, 8’i son sınıfta eğitim görmektedir. Birinci sınıf öğrencilerinin %11, 8’i, son sınıfların %29, 5’i AP tanımını doğru olarak belirtmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin %40’ı, son sınıfların ise %68, 2’si CYBH konusunda bilgisi olduğunu belirtmiştir. Sonuç: AP tanımını ve CYBH konusunda bilgi düzeyi açısından birinci ve son sınıflar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin AP ve CYBH konusunda bilgi kaynağının sıklıkla sağlık personeli ve internet olduğu belirlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim müfredatında AP ve CYBH konularına daha çok yer verilmesi, karşılaşılması olası sorunların üstesinden gelebilmeleri ve topluma yararlı olabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

Facebook'ta Paylaş