« Geri
HEMOPTİZİ ŞİKÂYETİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
AHMET DUMANLI, SUPHİ AYDIN
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):344-349
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Hemoptizi pulmoner veya bronşiyal vasküler sistemden kaynaklanan kanın ağızdan gelmesidir. Hemoptizi en sık akciğer kanserleri, tüberküloz ve bronşektazide görülür. Daha birçok hastalık için önemli bir ipucu olabilmektedir. Bu çalışmada kliniğimize hemoptizi şikayeti ile başvuran hastaların değerlendirmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemize 1 Haziran 2018 – 1 Haziran 2020 arasında hemoptizi şikayeti ile müracat eden 78 hastanın klinik ve radyolojik bulgularını retrospektif olarak değerlendirildi. BULGULAR: Toplam hasta sayısı 78 olup bunların 13 ü (%16.67) kadın, 65 i (%83.33) erkekti. Yaş ortalaması 59.31 (±16.74) idi. 58 (%74.4) hastada sigara kullanma hikayesi mevcuttu. Bunların 4 ü (%6.9) kadın, 54 ü (%93.1) erkek idi. 27 hastada hafif (<30mL), 38 hastada orta (30-100mL), 5 hastada ağır (100-600mL), 8 hastada masif (>600mL) hemoptizi mevcuttu. Hastaların akciğer radyolojik görüntülemelerinde; 35 infiltrasyon, 18 kitle, 12 plevral efüzyon, 9 bronşektazi, 8 mediastinal LAP, 1 pulmoner emboli, 1 kistik lezyon bulgusu izlendi. Hastalarda hemoptiziye neden olan patolojiler ise; 33 (%42.3) hastada akciğer kanseri, 11 (%14.1) hastada pnömoni, 9 (%11.3) hastada bronşektazi idi. Hastaların 68’sine (%87,2) sadece medikal tedavi yeterli olurken, hastaların 5’inde (%6,4) bronşiyal soğuk su uygulamalarına ve 5’inde (%6,4) bronşiyal arter embolizasyonuna ihtiyaç duyuldu. Hastaların 8’inde (%10,2) mortalite gözlendi. SONUÇ: Hemoptizide etyolojinin tespiti önemlidir. Etiyolojiye yönelik medikal veya cerrahi tedavinin düzenlenmesi hastalar için hayati öneme sahiptir.

Facebook'ta Paylaş