Türk Medline

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN, KAYGI DÜZEYLERİNİN VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYŞE EGE SELMAN, BAŞAK DOĞAN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):27-35

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgilerini, kaygı düzeylerini, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için COVID-19 ile ilgili 5 farklı çalışmadan elde edilen 26 soruluk yeni bir anket kullanıldı. Hazırlanan çevrimiçi anket 18 Mart 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde hasta bakan son sınıf öğrencilerine gönderildi. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5. sınıfta eğitim gören öğrenciler dahil edildi ve öğrencilerin %92,9’u çalışmaya katıldı. Öğrencilerin %80’inden fazlası COVID-19’un hava ve temas yoluyla bulaştığını belirtti. Kliniklerde çapraz enfeksiyon sebepleri ve hastalığın klinikte yayılmasının önlenmesi için uygulanması gereken ek koruyucu önlemler öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından bilinmekteydi. Öğrencilerin COVID-19 ile ilgili bilgileri ve tutumları genel olarak cinsiyete göre farklılık göstermemekteydi (p>0.05). Katılımcıların %77.8’inin COVID-19 ile ilgili bilgilerini haberler aracılığı ile elde ettiği görüldü. Öğrencilerin çoğunluğunun COVID-19 ile ilgili kaygılarının orta düzeyde olduğu görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği son sınıf öğrencilerinin az da olsa bir kısmının COVID-19 hakkındaki bilgilerinin ve uygulamalarının yetersiz olması risk oluşturan bir durumdur. Öğrencilerin bilgilerinin sürekli güncellenmesi ve kaygı durumlarının kontrol altına alınması gerekmektedir.