« Geri
SEKRETUAR MENİNGİOM: RADYOLOJİK VE PATOLOJİK OLARAK MALİGN TÜMÖRLERLE KARIŞTIRILABİLEN NADİR BİR ANTİTE
MERYEM ILKAY EREN KARANIS, ILKNUR KUCUKOSMANOGLU, ILKER COVEN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):235-238
Konya City Hospital, Department of Pathology, Konya, Turkey

Meningiomlar, araknoidin meningotelyal hücrelerinden kaynaklanan, yavaş büyüyen, ekstra aksiyal beyin tümörleridir. Meningiomlar en sık görülen beyin tümörleridir, ancak sekretuar meningiomlar son derece nadir bir varyant olup radyolojik ve patolojik olarak kötü huylu tümörlerle karıştırılabilir. Kırk sekiz yaşında erkek hasta sol gözde görme bozukluğu ve baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede sol pontoserebellar bölgede 57x48x30 mm boyutlarında ekstra aksiyal kitle lezyonu ve kitle çevresinde belirgin ödem görüldü. Mikroskobik olarak, oval-yuvarlak nükleuslu, ince veziküle kro¬matinli ve orta derecede eozinofilik sitoplazmalı uniform meningotelyal hücrelerden oluşan tümöral lezyon gözlendi. Tümör hücreleri arasında eozinofilik sekresyon içeren lümenlerin oluşturduğu psödopsammom yapılarıyla karakterize epitel farklılaşmasının varlığı belirlendi. Lümenlerdeki eozinofilik sekresyon histokimyasal periyodik asit schiff (PAS) boyası ile gösterildi. Karsinoembriyonik antijen (CEA), epitelyal membran antijen (EMA) ve pan sitokeratin (Pan- CK) ile psödopsammom yapılarında ve çevreleyen tümör hücrelerinde immün reaksiyon gözlendi. Tümör hücreleri, Vimentin ve progesteron reseptörü (PR) ile immünopozitifti. Ki67 proliferasyon indeksi <%1 olarak belirlendi. Nekroz veya mitoz saptanmadı. Tümör “sekretuar meningiom” olarak rapor edildi. Olguya ek tedavi uygulanmadı ve cerrahi rezeksiyon sonrası 32 aylık takipte nüks saptanmadı. Sekretuar meningiomlar benign seyri nedeniyle klinik olarak önemli olmamakla birlikte radyolojik olarak belirgin beyin ödemi, serum CEA düzeylerinin yükselmesi ve epitel farklılaşması nedeniyle malign tümörlerle karıştırılabildiklerinden ayırıcı tanı önemlidir.

Facebook'ta Paylaş