« Geri
İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER VE PRİMER HİPERPARATİROİDİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
SELVİHAN BEYSEL, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUHAMMED KIZILGÜL, MURAT ÇİLEKAR, MUSTAFA ÖZBEK, ERMAN ÇAKAL
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):241-247
Afyonkarahisar Health Sciences University, Medicine Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Afyon, Turkey

Amaç: Primer hiperparatiroidizm (PHP) sistemik inflamasyonla ilişkilidir. Paratiroidektominin (PTX) inflamatuar belirteçler üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Çalışmamızın amacı, PTX öncesi ve sonrası C-reaktif protein (hs-CRP), trombosit / lenfosit oranı (TLO) ve kırmızı hücre dağılım genişliğini (RDW) içeren inflamatuar belirteçlerdeki değişiklikleri araştırmaktı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya PHP hastaları (n=55) ve yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş sağlıklı kontroller (n=50) dahil edildi. PHP ve kontrol gruplarının klinik ve laboratuar sonuçları PTX’den önce ve PTX’den 6 ay sonra karşılaştırıldı. Bulgular: Başlangıçta, serum hs-CRP (4, 01±3, 44’e karşın 2, 48±1, 73 mg/L), TLO (127, 21±25, 77’e karşın 103, 63±32, 52), RDW (15, 50±2, 53’e karşın 13, 49±0, 70 %) değerleri PHP grubunda, kontrol grubundan daha yüksekti (p<0, 05). PTX’ten sonra, hs-CRP (3, 59±3, 07 mg/L), TLO (123, 03±31, 94), RDW (14, 25±1, 51 %) değerleri değişmedi (p>0, 05). PTX sonrası hs-CRP, TLO ve RDW değerleri PHP grubunda, kontrol grubundan daha yüksekti (p<0, 05). PTH değeri, PTX öncesi hs-CRP (r2=0, 377, p=0, 001), TLO (r2=0, 234, p=0, 023), RDW (r2=0, 296, p=0, 004) ile pozitif olarak korele idi. Sonuç: PTX’den önce, PHP hastalarında inflamatuar belirteçler sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksekti. PTX’ten sonra, inflamatuar belirteçler istatiksel anlamlı azalmadı; ancak bu ameliyat sonrası belirteçler kontrollerden daha yüksekti. İnflamasyon PHP hastalarında görülür ve aynı zamanda başarılı bir ameliyat olmasına rağmen inflamasyondan kısmen iyileşme gösterir.

Facebook'ta Paylaş