« Geri
ANATOMİ EĞİTİMİ ALAN TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSİNE YÖNELİK METAFORLARI
MEHMET ALİ ÇAN
Tıp Eğitimi Dünyası - 2022;21(63):118-127
Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Fakültesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Amaç: Kısaca “bir şeyi başka bir şey ile anlatmak” anlamında kullanılan metafor, kişilerin belli bir takım durum, kavram ve olguları çok bilinen başka birtakım ifadelerle açıklanmasıdır. Genellikle dilbilimcilerin söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatı olarak ele aldıkları, ancak daha çok eğitim alanında kullanılan ve araştırmalara konu olan metafor aynı zamanda bilgiye ulaşmada kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Sağlık alanında eğitim veren kurumlarda verilen Anatomi dersleri temel derslerden biridir ve eğitimin ilk yıllarında oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Bu nedenle eğitim alan öğrencilerin görüşleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersine yönelik düşüncelerini ve anlamlandırmalarını metaforlar aracılığıyla araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Etik kurul onayı alınmasının ardından çalışmaya katılmayı kabul eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine dört sorudan oluşan bir anket online olarak uygulanmış ve verilen cevaplar içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Mart 2021 - Mayıs 2021 arasında sürdürülen veri toplama dönemi sonucunda 74 Diş Hekimliği Fakültesi ve 60 Tıp Fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 134 öğrenci çalışma için onam vererek araştırmaya katılmıştır. Çalışmaya katılanların 82’si kadın, 52’si erkektir. Öğrencilerin % 38,8’i Anatomi dersi hakkında olumlu görüşlere sahipken, 61,2’si olumsuz görüş bildirmiştir. Öğrencilerin % 81,3’ü Anatomi dersini somut bir kavramla, % 18,7’si ise soyut bir kavramla ifade etmiştir. Anatomi ile eşleştirilen kavramların % 14,2’si sağlıkla ilgili, % 85,8’i ise sağlık alanıyla ilgisizdir. İfadelerin % 33,7’si nesne, 24,6’sı eylem, % 17,9’u durum, % 13,4’ü yer, % 10,4’ü kavram olarak sınıflandırıldı. Sonuç: Araştırma sonucundaki gözlemlerimize göre Anatomi dersi diş hekimliği ve tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde büyük bir yük oluşturmakta ve bir stres kaynağı olmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin çoğu dersin önemli olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Bu veriler ışığında, anatomi derslerini öğrenciler açısından daha çekici duruma getirmek, gereksiz bilgi ve detaylardan kaçınarak mesleki yaşantılarında kullanacakları bilgileri vermek, ders konularını klinik durumlarla ilişkilendirerek ilgiyi artırmak gerektiği düşüncesine varılmıştır.

Facebook'ta Paylaş