« Geri
ERİŞKİN HASTALARDA TONSİLLEKTOMİ SONRASI GÖRÜLEN KANAMALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
İSMAİL ÇEVİK, FATİH YÜCEDAĞ, ERGÜN SEVİL
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):312-316
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada tonsillektomi sonrası kanayan hastaların özelliklerini belirlemek ve bu hastalara yaklaşımlarımızı araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmamızda tonsillektomi sonrası kanama ile kliniğimize başvuran 29 hastanın kayıtları geriye dönük incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ameliyattan sonra kaçıncı gün kanadığı, laboratuvar parametreleri, kanama sebepleri, uygulanan cerrahi teknik ve kanama müdahale yöntemleri araştırıldı. BULGULAR: Hastaların 11 (%37,9)’i kadın, 18 (%62,06)’i erkek olup yaş ortalaması 26,8 (18-45) yıl idi. 25 hastaya soğuk bıçak yöntemi ile, 4 hastaya ise bipolar koter yardımı ile tonsillektomi yapıldı. Ameliyattan sonra kanama nedeni ile ortalama başvuru süresi 7,3 (1-19) gün idi. Altı (%20,6) hastada kanama nedeni tespit edilebildi. İki hastaya konservatif tedavi yöntemleri uygulandı, hastaların 14’üne (%48,2) lokal, 13’üne (%44,8) ise genel anestezi altında kanama müdahalesi yapıldı. SONUÇ: Tonsillektomi sonrası kanamalara erişkin hastalarda sık rastlanmakta ve bu durum hayatı tehdit edici sonuçlar doğurmaktadır. Yeni tedavi yöntemleri ve kanama sonrası erken müdahale ile olası komplikasyonların önüne geçilebilir.

Facebook'ta Paylaş