« Geri
ÜLSERATİF KOLİT OLGULARINDA STANDART KONVANSİYONEL ENDOSKOPİ Mİ DAR BANT YÖNTEMİ İLE YAPILAN ENDOSKOPİ Mİ ŞİDDET BELİRLEMEDE ETKİNDİR?
ELMAS KASAP, MÜJDAT ZEYBEL, HAFİZE KURT, SEMİN AYHAN, HAKAN YÜCEYAR
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):11-14
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Manisa

Amaç: Bu çalışmada amacımız ülseratif kolit olgularında endoskopik değerlendirmede, standart yöntem ve dar bant görüntüleme arasında fark olup olmadığı ve her iki tekniğin histopatolojik bulgular ile karşılaştırılması dır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ülseratif kolit tanısıyla takip ve tedavi edilen ve kolonoskopi uygulanan 30 hasta (16 kadın, 14 erkek) prospektif olarak dahil edilmiştir. Tüm olgulara kolonoskopi uygulanmış ve biyopsi alınmıştır. Bulgular: Dar bant görüntülemede standart endoskopiye göre normal endoskopik bulgunun anlamlı olarak daha az görüldü- ğü bulunmuştur (p=0.015). Vasküler paternin kaybolması dar bant görüntülemede standart endoskopiye göre daha anlamlı olarak değerlendirildiği görülmüştür (p=0.04). Standart endoskopide normal olarak değerlendirilen fakat histopatolojik olarak normal çıkmayan tüm vakalarda histopatolojik olarak hafif ve orta şiddette inflamasyon tespit edilmiştir. Hafif-orta şiddette inflamasyon ise histopatolojik olarak standart endoskopiye oranla anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (p=0.015). Sonuç: Ülseratif kolit olgularında özellikle düşük hastalık aktivitesi olan hastaların endoskopik değerlendirmesinde dar bant görüntüleme tekniği standart konvansiyonel endoskopiye göre daha değerli olmasına rağmen dar bant görüntüleme yöntemi ile erken malignite tespitinde çok merkezli ve daha uzun süreli hastalığa (10 yıl ve üzeri) sahip olan hastalar ile değerlendirme yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Facebook'ta Paylaş