« Geri
KRONİK HASTALIKLAR STANDARDİZE HASTA SİMÜLASYON UYGULAMASININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI, ÖZ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ
GÜLCAN BAKAN, ARİFE AZAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - 2022;15(4):430-448
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Giriş: Öğrenme ortamlarının gerçekliği, öğrenme ile gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi kurmada etkili bir araçtır. Simülasyona dayalı öğrenme bu gerçekliğin güvenli ve yeterli şekilde taklit edilmesidir. Amaç: Bu araştırma, iç hastalıkları hemşireliği dersi alan öğrencilerin eğitiminde standardize hasta kullanılarak kronik hastalıklara ilişkin hazırlanan simülasyon uygulamalarının kaygı, öz yeterlilikleri üzerine etkisi ve memnuniyet durumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmanın tipi yarı deneyseldir ve 145 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Veri toplamada Öğrenci Bilgi Formu, Genel Özyeterlilik Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği, Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, Pearson korelasyon testi, bağımsız gruplarda t testi ve tek faktörlü ANOVA testi, ileri analizde Bonferroni testi kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Bölüme isteyerek gelen öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygılarının daha düşük, öz yeterliliklerinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (p < .05). Simülasyon uygulaması sonrası yapılan son testte öğrencilerin öz yeterlilik düzeyi yükselmiş (p = .003), öz yeterlilik düzeyi arttıkça, kaygı düzeyleri azalmış ve memnuniyet düzeyleri artmıştır (p < .01). SONUÇ: Simülasyon uygulaması öğrencilerin öz yeterlilik ve memnuniyetlerinin artmasını, kaygılarının azalmasını sağlamış ancak klinik uygulamalar sonrasında kaygıları tekrar artmıştır (p = .001). Bu sonuçlar doğrultusunda simülasyon ile eğitim yönteminin hemşirelik eğitimi için uygun ve etkili bir yöntem olduğu, simülasyon uygulamalarının klinik uygulama ile paralel devam etmesi ve hemşirelik müfredat programına eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Facebook'ta Paylaş