« Geri
HASTANE KAYNAKLI PAN DRUG RESİSTANT ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ
HAVVA TUNAY, TUNA DEMİRDAL, NESE DEMIRTURK
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):254-260
Afyonkarahisar Unıversıty of Health Scıences, Faculty of Medıcıne, Department of Clınıcal Mıcrobıology and Infectıous Dıseases, Afyonkarahisar, Turkey

Amaç: Acinetobacter baumannii, önemli nozokomiyal bir patojendir. Bu çalışmanın amacı, pan drug resistant (PDR) Acinetobacter baumannii nedenli nosokomiyal enfeksiyonlar için risk faktörlerinin ve mortalite üzerine olan etkinin tanımlanmasıdır. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmıştır. Acinetobacter baumannii nedenli nozokomiyal enfeksiyon tanımlanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. PDR Acinetobacter baumannii ve non-PDR Acinetobacter baumannii enfeksiyonu saptanan olgular risk faktörleri yönünden karşılaştırılmıştır Bulgular: Biri 145 PDR diğeri 145 PDR olmayan Acinetobacter baumannii vakalarından oluşan iki farklı grup oluşturuldu. Dahili yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü (p=0, 001), hastanede kalış süresi PDR grupta ortalama 28, 2±23, 0 (p=0, 031), renal hastalık (p=0, 003), mekanik ventilasyon (p=0, 001), önceden karbapenem kullanma öyküsü (p=0, 001), nozokomiyal pnömoni varlığı, (p=0, 001 bağımsız risk faktörü olmuştur. Mortalite oranı PDR grupta % 61, 8, non-PDR grupta % 38, 2, olarak belirlenmiştir (p=0, 008). Sonuç: PDR Acinetobacter baumannii enfeksiyonları mortalite oranı yüksek önemli nozokomiyal infeksiyonlardır. Dahili yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü, hastanede kalış süresi, renal hastalık, mekanik ventilasyon, karbapenem kulanım öyküsü, nozokomiyal pnömoni varlığı, solunum sekresyon örneği PDR Acinetobacter baumannii enfeksiyonu için önemli risk faktörleridir. PDR Acinetobacter baumannii nedenli nozokomiyal enfeksiyonlarda çoğu risk faktörleri düzeltilebilir özelliktedir.

Facebook'ta Paylaş