« Geri
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE AKUT ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE BAŞVURAN HASTALARIN ANALİZİ
MUHAMMED SEMİH GEDIK, HAKAN HAKKOYMAZ, ALİ IHSAN KILCI, OZLEM GULER, YAVUZALP SOLAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):123-128
Department of Emergency, Sutcu Imam University School of Medicine, Kahramanmaras, Turkey

Amaç: Gastrointestinal sistem kanamaları acil serviste sıkça karşılaşılan ve hayatı tehdit etme potansiyeli yüksek olan bir sağlık sorunudur. Acil servisimize başvuran ve üst gastrointestinal sistem kanama tanısı alan hastalardaki etiyolojik sebepleri, klinik bulguları, endoskopik bulguları ve prognozu belirlemek için bu çalışmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle acil servise başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınan 31 hastanın demografik verileri, klinik özellikleri, etiyolojik sebepleri, laboratuvar ve endoskopi sonuçları incelendi. İstatistiksel değerlendirmede Student t ve Oneway ANOVA testi ve SPSS 20.0 paket programı kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR: Hastaların en sık başvuru sebebi hematemezdi. Hastalara yapılan endoskopi işlemi sonucunda en sık eroziv gastrit saptandı. Tedavi olarak %16.1 oranında hastaya skleroterapi, diğer hastalara da medikal tedavi uygulanmıştı. Hastaların %83.9’u taburcu olmuş, %16.1’i ise exitus olmuştu. SONUÇ: Non-steroid anti-inflamatuar grubu analjezikler ve antiagregan grubu ilaçlar üst gastrointestinal sistem kanamasında önemli rol oynamaktadır. Özel¬likle ek hastalık öyküsü olan yaşlı popülasyonun ilaç kullanımı dikkatli sorgulanmalı ve analjezikler reçete edilirken gastrointestinal sistem kanama olasılığı unutulmamalıdır. Mortalite üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda yüksektir. Tedaviye hızla başlanmalı ve endoskopi en kısa sürede planlanmalıdır.

Facebook'ta Paylaş