« Geri
HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ
FERHAN ELMALI, ZELİHA KAYA ERTEN, HANDAN ZİNCİR, BETÜL ÖZEN, ELÇİN BALCI
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):39-47
Erciyes Ün.Tıp Fak. Biyoistatistik AD, Kayseri

Bu çalışma, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin maruz kaldığı fiziksel şiddeti ve şiddete bakışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Melikgazi sağlık grup başkanlığı bölgesindeki onsekiz, Kocasinan bölgesindeki ondokuz sağlık ocağı ve ana çocuk sağlığı -aile planlaması merkezlerinde 2007 Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini sağlık ocağı ve ana çocuk sağlığı-aile planlaması merkezinde çalışan 365 ebe ve hemşire oluşturmuştur. 9HULOHU KHPúLUH HEHOHULQ VRV\R -demografik bilgilerini, şiddete ilişkin tutum ve davranışlarını ayrıca şiddete bakışlarını içeren bir anket formu ile toplanmış, SPSS 13.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır. Hemşire ve ebelerin %43.9’u 30-34 yaşında, %93.3’ü evli, %93’ünün aile tipi çekirdek, %75.4’ünün çocuk sayısı 1-2’dir. Hemşire ve ebelerin %41.4’ü sağlık meslek lisesi mezunudur. Hemşire ve ebelerin % 27.7’sinin hayatları boyunca en az bir kez aile ortamında şiddete uğradıkları bulunmuş ve bunların tamamına yakını sözel şiddete uğradıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada %27.8’i şiddet karşısında sustuklarını ve %88.1’i çocukları suç işlerse ceza verdiklerini belirtmişlerdir. Hemşire ve ebelerin % 94.7’si kimsenin dayak atmaya hakkı olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak şiddetin önlenmesinde sorumluluğu olan ebe ve hemşirelerin dörtte birinin aile içi şiddet görmüş olması düşündürücüdür.

Facebook'ta Paylaş