« Geri
LOKAL ANESTEZİ İLE DİŞ TEDAVİSİ VE ÇEKİMİ YAPILAN UYUMLU ÇOCUKLARDA NABIZ OKSİMETRESİ(PULSE OXİMETER) DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZANT ÖNÇAĞ, ÇİĞDEM ELBEK
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):159-165
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti ABD

Çalışmanın amacı, sedatize edilmemiş bir grup hastada diş çekimi ve dolgu gibi rutin dental tedaviler sırasında kalp atım hızı ve kan oksijen doygunluğunda meydana gelebilecek değişiklikleri saptamaktır. Böylece sedasyon ile tedavi edilen uyumsuz çocuklarda gerçekleştirilecek tedaviler sırasında kalp atım hızı ve kan oksijen doygunluğu değerlerinin ne şekilde etkilendikleri konusunda daha sağlıklı bir yorum yapılabilmesine ışık tutmaktır. Bu amaçla, topikal ve rejyonel anestezi uygulanan, tümü Frankl skalasına göre kesinlikle pozitif, 20 çocukta diş çekimi, 20 çocukta dolgu işlemi, alt çene II. süt molar dişlerde gerçekleştirildi. Bu işlemler esnasında çocuklar Crticare(r)Systems INC marka bir nabız oksimetresi ile monitorize edildi. Kaydedilen değerler istatistiksel olarak tersine monitör sistem ve grubun bağımsız değişkenleri için t-testi ile değerlendirildi. Buna göre, çekim grubuna ait preoperatif bazal değer ile karşılaştırılan topikal anestezi, enjeksiyon ve çekim evrelerindeki kalp atım hızı değerleri istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) artışlar, postoperatif bazal değerde ise istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düşüş saptandı. Dolgu grubunda ise, topikal anestezi ve kavite preparasyonu sırasında kalp atım hızında anlamlı (p<0.05) artışlar, postoperatif bazal değerde ise anlamlı düşüş tespit edildi (p<0.05). Kan oksijen doygunluğu bakımından ise her iki grupta da uygulamanın hiçbir evresinde istatistiksel olarak anlamlı değişikliğe rastlanılmadı (p>0.05). Sonuç olarak, ağrı, korku ve kaygının kalp atım hızı değişikliği üzerine artış yönünde etki ettiği anlaşılmıştır. Kan oksijen doygunluğu değerlerinin ise kalp atım hızı değişiklikleri ile anlamlı bir etkileşimi bulunamamıştır

Facebook'ta Paylaş