« Geri
KONTRASTLA İNDÜKLENEN NEFROPATİNİN TAVŞAN MODELİNDE CURCUMİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ZÜLFÜKAR SARITAŞ, HAZEN SARITAŞ, MUSA KORKMAZ, HASAN HÜSEYİN DEMİREL, AZİZ BÜLBÜL, TUBA BERRA SARITAŞ, FATMA GÖRÜCÜ
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):326-334
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Tavşanlarda curcuminin kontrast nefropatisi üzerine etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 14 yetişkin, 2,5-3 kg beyaz erkek Yeni Zelanda tavşanı rastgele 3 gruba ayrıldı. Gruplar kontrol grubu (n=2), kontrastla indüklenen nefropati grubu (n=6) ve Curcumin grubundan (n=6) oluşturuldu. Curcumin grubunda kontrast madde verilmesinden bir gün önce ve kontrast maddenin verildiği gün 500 mg/kg Curcumin gastrik gavaj ile uygulandı. İopromid kontrast nefropatisini oluşturmak için 30 dakikalık süre boyunca Vena auricularis marginalise bir katater yerleştirilerek 8 g/kg dozda intravenöz olarak enjekte edildi. BULGULAR: Kontrastla indüklenen nefropati grubunda Miyeloperoksidaz düzeyi 0. Saatte 4,899±0,424ng/ml bulunurken 48 saat sonra anlamlı bir artış (7,467±0.353 ng/ml) gözlendi (p=0,002). Kontrastla indüklenen nefropati grubunda glomerüllerin vakuolizasyonu, tübüler epitel hücrelerinin vakuoler dejenerasyonu, hiyalin silindirleri ve tübül lümeninde tübüler nekroz Curcumin grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (P=0,000). SONUÇ: Bu sonuçlara dayanarak, güçlü bir antioksidan olan Curcuminin 24 ve 48 saat sonra kontrastla indüklenen nefropatiye karşı önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğu sonucuna varıldı. Bu nedenle kontrast maddelerin kullanılmasından önce Curcumin uygulanması, seçilmiş vakalarda kontrastla indüklenen nefropatiyi önlemek için yararlı olabilir.

Facebook'ta Paylaş