« Geri
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA SAĞLIK EĞİTİMİ VERMEYE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE ÖNERİLERİ
EMEL GÜVEN, İLKNUR AYDIN AVCI
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):89-94
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye

Amaç: Halk sağlığı hemşireliği dersini alan öğrencilerin topluma sağlık eğitimi vermeye yönelik düşünceleri ve önerilerini incelemektir. YÖNTEMLER: Kalitatif araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan araştırmanın örneklemini Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıfta okuyan 22 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel derinlemesine görüşme yöntemi ile online video konferans aracılığı ile toplanmıştır. Görüşmelerde sadece ses kaydı yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 2020/469 karar sayılı etik kurulu ve kurum izni alınmıştır. Öğrencilerden google form aracılığıyla yazılı onam alınarak görüşmeler yapılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan 22 hemşirelik öğrencisinin yaş ortalaması 22,85 ± 3,75 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %90,9’unun kadın, %85’inin herhangi bir işte çalışmadığı ve %80’inin gelir durumunun orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %90’ının çekirdek aile tipine sahip olduğu ve %65’inin uzun süredir yaşadığı yerin il olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin topluma sağlık eğitimi vermeye ilişkin düşünce ve önerileri; sağlık eğitimine ilişkin benzer deneyimler yaşama durumları, eğitim materyali hazırlarken yaşanılan güçlükler, toplum eğitiminde yaşanılan güçlükler, topluma sağlık eğitimi vermenin önemi ve toplum sağlığı eğitim yöntemine ilişkin öneriler olmak üzere beş ana temadan ve alt temalarından oluşmuştur. SONUÇ: Öğrencilerin sağlık eğitimi materyali hazırlarken bireysel, toplumsal ve kurumsal güçlükler belirttiği ve toplum sağlığı eğitim yöntemlerine yönelik hedef grupla ve eğitim metodolojisi ile ilgili önerilerde bulunduğu saptanmıştır.

Facebook'ta Paylaş