« Geri
COVID-19 PANDEMİSİNE KARŞI ALINAN SOSYAL İZOLASYON ÖNLEMLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EREKTİL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
AHMET EMRE CİNİSLİOĞLU, EMRE ŞAM, NAZAN CİNİSLİOĞLU, ŞABAN OĞUZ DEMİRDÖĞEN, İBRAHİM KARABULUT, FATİH AKKAŞ, ELİF ÖZCAN, İBRAHİM HAKKI TOR, İSA ÖZBEY
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):74-82
University of Health Sciences, Regional Training and Research Hospital, Department of Urology, Erzurum, Turkey

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin doktor, hemşire, tıbbi sekreter, hastane personeli gibi farklı görevlerde bulunan sağlık çalışanları üzerinde yarattığı kaygının erektil disfonksiyona (ED) neden olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 1 Mayıs-1 Ağustos 2020 tarihleri arasında, son altı aydır haftada en az bir kez düzenli cinsel ilişkide bulunan ve daha önce COVID-19 kliniklerinde çalışmamış gönüllü erkek sağlık çalışanları çalışmaya dahil edildi. COVID- 19 kliniklerinde çalışmadan önce ve çalışmaya başladıktan 4 hafta sonra, erektil fonksiyon Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi-5 (IIEF-5) formu ile belirlendi. Anksiyete bozukluklarını ve şiddetini değerlendirmek için ise Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 218 erkek sağlık çalışanı dahil edildi. Bunların 56’sı (%25,7) doktor, 81’i (%37,2) hemşire, 46’sı (%21,1) tıbbi sekreter ve 35’i (%16,1) sağlık personeliydi. Doktorların, COVID-19 servislerinde çalıştıktan 4 hafta sonra ölçülen HAM-A puanının (3,32±4,68), COVID- 19 servislerinde çalışmadan önce ölçülen ortalama HAM-A puanına (28,43±14,05) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu tespit ettik (p<0.001). Doktorların, COVID-19 servislerinde çalıştıktan 4 hafta sonra ölçülen ortalama IEEF 5 puanlarının (16,34±4,11), COVID-19 servislerinde çalışmadan önce ölçülen ortalama IEFF-5 puanına (22,29±2,35) göre anlamlı düzeyde düşük olduğunu tespit ettik (p<0.001). Sonuç: Sonuçlarımız COVID-19 kliniklerinde çalışan sağlık çalışanlarının anksiyete ve ED düzeylerinin arttığını ve bu durumdan doktorların diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla etkilendiğini göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş