« Geri
PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SONUÇLARIMIZ: 49 OLGUNUN İRDELENMESİ
KORAY TUNCER, NERMİN KILINÇSOY, ELİF LEBE, KUBİLAY DEMİRAĞ, ÖMER ÖZÜTEMİZ, SERHAT BOR, TANKUT İLTER
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):64-68
Ege Tıp Fak. İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD. İzmir

Giriş ve amaç: Enteral beslenme, çeşitli nedenlerle oral yoldan beslenemeyen ama gastrointestinal sistem fonksiyonları normal olan olgularda uygulanabilecek bir yöntemdir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Gastroenteroloji Bilim Dalımızda Nisan 2000-Eylül 2002 tarihleri arasında en az 4 hafta süreyle oral beslenemeyeceği öngörülerek PEG yerleştirilmesi planlanan 53 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Olgularımızın 49'una PEG işlemi yapılmıştır. Dört olguda; dev mide ülseri varlığı, transillüminasyonun sağlanamaması, batında arter ponksiyonu ve nasofarenks ca nedeniyle endoskopun yutturulamaması sonucu PEG işlemi yapılamamıştır. Altı olguya özofagus üst uçta darlık yaratan tümör nedeniyle buji dilatasyonunu takiben PEG işlemi yapılmıştır. Hastaların tümü ortalama 100 gün (0-585 gün) takip edilmişlerdir. Onaltı olgu takip süresince primer hastalıkları nedeniyle eksitus olmuştur Bu olguların 7'si ilk 30 gün içersinde (% 14,3), 9'u 30 günden sonra (% 18,4 ) kaybedilmiştir. Olguların ortalama yaşama süresi 51 gün bulunmuştur (0-420). On olgumuzda yeterli oral alım başladığı için PEG seti doğrudan çekilerek çıkarılmıştır. Setin takılı kalma süresi medyan 87 gündür (35-347 gün). On olguya ulaşılamadığı için son durumlarını öğrenmek mümkün olmamıştır. Kalan 12 olgu, ortalama olarak 410 gündür takip altındadır (37-585). Serimizde iki olguda antibiyotik tedavisi gerektirecek yara çevresi enfeksiyonu, 1 olguda gömülmüş tampon (burried bumper) sendromu, 1 olguda kateter kenarından hafif sızdırma, 1 olguda da pnömoperituan ortaya çıkmıştır. Toplam minör komplikasyon % 8,2, majör komplikasyon oranımız (gömülmüş tampon sendromu) % 2 saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, PEG genel anestezi gerektirmeyen, gereğinde yatak başında da kolayca uygulanabilen, düşük morbidite ve mortalite oranları olan bir işlemdir.

Facebook'ta Paylaş