« Geri
AKUT KOLESİSTİTLİ HASTALARDA YENİ ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CAN RAMAZAN ONCEL, HASAN CALİS
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):236-240
Alanya Alaaddin Keykubat University, School of Medicine, Department of Cardiology, Alanya, Turkey.

Amaç: Akut kolesistit (AC), kardiyovasküler hastalıkları taklit eden elektrokardiyografik değişiklikler gösterebilir. Bu çalışmanın amacı AC’li hastalarda elektrokardiyografik değişiklikleri yeni parametrelerle değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya AC ’li 34 hasta ve 30 kontrol dahil edildi. Kontrol grubu, herhangi bir kardiyovasküler ve sistemik hastalığı olmayan yaş ve cinsiyet uyumlu bireylerden oluşuyordu. Demografik ve klinik veriler kaydedildi. Elektrokardiyografik ölçümler QT aralığını, düzeltilmiş QT (QTc) aralığını, T dalgasının tepe noktası ve sonu (Tp-e), Tp-e / QT oranını ve p dalga sürelerini hesaplamak için yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda demografik veriler ve klinik özellikler açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. QT aralığı, düzeltilmiş QT (QTc) aralığı, T dalgasının tepe noktası ve sonu (Tp-e) ve p dalgası süreleri iki grupta benzerdi. İki grup arasında p dalga dispersiyonu ve Tp-e / QT oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. ( 38.0 ± 3.9 vs 37.9 ± 4.4, p: 0.930 ; 0.21 ± 0.07 vs 0.20 ± 0.09, p: 0.260 sırasıyla ) Sonuç: Akut kolesistitli hastalar, sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında elektrokardiyografide miyokard ve atriyumun benzer elektrofizyolojik özelliklerine sahiptir.

Facebook'ta Paylaş