« Geri
ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN GENÇ VE YAŞLI KADINLARDA NOKTÜRİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MUSTAFA SOYTAŞ, RABİA BAĞ SOYTAŞ
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):91-97
Faculty of Medicine, Istanbul Medipol University, Department of Urology, İstanbul, Turkey

Amaç: Üriner inkontinanslı (Üİ) genç ve yaşlı kadınlarda noktüriyi etkileyen faktörleri değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Kasım 2021-Mart 2022 tarihleri arasında Üİ şikâyeti ile üroloji polikliniğine başvuran kadınlar çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, antropometrik ölçümler, ilaçlar ve komorbiditeler kaydedildi. Yaşam kalitelerini değerlendirmek için ICIQ-SF testi uygulandı. Geceleri ≥2 idrar yapma ihtiyacı ile uyanan hastalarda noktüri var olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 92 kadın dahil edildi. Hastalar <60 yaş (n=47) ve ≥60 yaş (n=45) olarak 2 gruba ayrıldı. Bel çevresi ve vücut kitle indeksi ≥60 yaş hastalarda daha yüksekti (sırasıyla; p= <0,001, p= 0,034). Kullanılan ilaç sayısı yaşlı grupta daha fazlaydı (p= <0,001). Diüretik ve antikolinerjik ilaç kullanımı yaşlı grupta genç gruba göre daha yüksekti (sırasıyla; p= <0,001, p= 0,006). Tip 2 Diabetes Mellitus’lu (DM) hasta sayısı ve komorbidite sayısı yaşlı grupta daha fazlaydı (sırasıyla; p= 0,002, p= 0,025). Noktürisi olan ve olmayan genç grupta antropometrik ölçümler, kullanılan ilaçlar ve komorbiditeler açısından fark bulunmadı. Noktürisi olan yaşlı grupta ilaç sayısı ve Tip 2 DM olan hasta sayısı noktürisi olmayan yaşlı gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla; p= 0.04, p= 0.036). Sonuç: Tip 2 DM ve çoklu ilaç kullanımı, Üİ›- li yaşlı kadınlarda noktüri için risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi daha iyi klinik sonuçlara katkıda bulunabilir.

Facebook'ta Paylaş