Türk Medline
Dokran

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KRONİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN BÖBREKTE YARATTIĞI KALICI HASARIN İZLENEN SONOGRAFİK ELASTOGRAFİ BULGULARI

MURAT KAYA, YASEMİN DURUM POLAT, FERAH SÖNMEZ, DİLEK YILMAZ, ARZU CENGİZ

Çocuk Enfeksiyon Dergisi - 2023;17(3):176-181

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

 

Giriş: Çocukluk çağında görülen kronik üriner enfeksiyon ve vezikoüreteral reflüye bağlı kalıcı hasarın sonoelastografi bulgularını paylaşmayı ve çocukluk çağında kronik üriner enfeksiyonlara ve vezikoüreteral reflüye sekonder kalıcı böbrek hasarının DMSA yerine erken ve non-invaziv tespitini sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında kronik üriner enfeksiyon ve/veya vezikoüreteral reflü şikayetiyle hastanemiz radyoloji ultrasonografi ünitesine başvuran 83 hasta ve kontrol grubu olarak 100 sağlıklı bireye aynı seansta strain elastografi ve gri skala ultrasonografi yapıldı. Çalışmamız prospektif bir çalışmadır. Bulgular: Kontrol grubu ile hasta-skarlı grup arasındaki strain indeksi (SI) değerleri Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Sağ böbrek için sadece üst pol SI değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Ortalama SI değeri kontrol grubu için 4.08 ± 6.36 ve hasta-skarsız grup için 17.63 ± 43.60 idi (p= 0.006). Kontrol ve hasta-skarsız grupları arasında elde edilen cut-off değerleri, sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değerler ve negatif prediktif değerlere göre %60-70 ve %82 sensitivite değerleri hesaplandı. Kontrol ve hasta-skarsız grup elde edilen gerilim indeksi değerinin 1.15 cut-off değerinde %82 duyarlılık, %42 özgüllük, %36 pozitif öngörü değeri ve %64 negatif öngörü değeri olduğu bulundu. Ne yazık ki hasta-skarlı grubu ile diğer gruplar arasında yaptığımız karşılaştırmada anlamlı bir sonuç elde edemedik. Sonuç: Kronik üriner enfeksiyonlara ve vezikoüreteral reflüye sekonder skar dokularının strain indeksi değerleri yüksekti.